ประชุมการสรุปผลการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ 1/2561

พฤ, 2018-02-01 14:42 -- kongkrit
วัน เดือน ปี ที่จัดกิจกรรม: 
พฤหัสบดี, กุมภาพันธ์ 1, 2018

วันที่ 29 - 31 มกราคม 2561
นายแพทย์สุระ วิเศษศักดิ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 4
นายแพทย์สมยศ ศรีจารนัย สาธารณสุขนิเทศ และคณะตรวจราชการ
ประชุมการสรุปผลการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ
โดย นายแพทย์วรงค์ รุ่งเรือง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง
นายแพทย์พงษ์นรินทร์ ชาติรังสรรค์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอ่างทอง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง
และหัวหน้ากลุ่มงานสำนักงานสาธาณรสุขจังหวัดอ่างทอง
ร่วมต้อนรับ และเข้าร่วมประชุม
ณ ห้องประชุมรัตนศิริวิไล โรงพยาบาลอ่างทอง