Events

สถานที่ :
เอกสารดาวน์โหลด :

โปรแกรมประเมินตนเองตามมาตราฐานงานสุขศึกษาใน รพ.สต. และแบบประเมิน HL/HB ปี 2561 ได้ที่

http://www.hed.go.th/linkHed/index/314

สถานที่ :
ณ หอประชุมอำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง
เอกสารดาวน์โหลด :

นายแพทย์วรงค์ รุ่งเรือง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง ได้มอบรถนั่งชนิดเข็น จำนวน 830 คันและเตียงปรับระดับได้ จำนวน 166 หลัง มอบให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลของจังหวัดอ่างทอง ในโครงการประชารัฐร่วมใจ ปันสุข คลายทุกข์ ผู้เจ็บป่วย พิการ ยากไร้ ในจังหวัดอ่างทอง เพื่อนำไปมอบให้กับ ผู้เจ็บป่วย พิการ ยากไร้ในจังหวัดอ่างทองต่อไป

สถานที่ :
เอกสารดาวน์โหลด :

นายแพทย์วรงค์ รุ่งเรือง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง และคณะนิเทศ จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง ติดตามผลการดำเนินงานระดับอำเภอ ทุกอำเภอ ระหว่างวันที่ 4 - 12 มกราคม 2561

หน้า

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง