Events

สถานที่ :
ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง
เอกสารดาวน์โหลด :

วันที่ 16 กันยายน 2562
นายแพทย์วรงค์ รุ่งเรือง นายแพทย์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง
เป็นประธานการประชุมนำเสนอแผนสุขภาพอำเภอ ประจำปี 2563 มีผู้เข้ารวมประชุม การนำเสนอแผนงาน ดังนี้ ผู้อำนวนการโรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน สาธารณสุขอำเภอ และผู้รับผิดชอบงานแผน จำนวน 70 คน ณห้องประชุม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง

สถานที่ :
รพ.สต.โพธิ์รังนก อ.โพธิ์ทอง
เอกสารดาวน์โหลด :

วันอังคารที่ 10 กันยายน 2562
นายแพทย์วรงค์ รุ่งเรือง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง ตรวจเยี่ยมติดตาม ผลการดำเนินงานใน รพ.สต. และร่วมประชุม อสม.ในเขต อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง 

สถานที่ :
ณ วัดขุนอินทประมูล อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง
เอกสารดาวน์โหลด :

กิจกรรม“แสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 5 เฉลิมพระเกียรติ”
ในวันอาทิตย์ ที่ 3 พฤศจิกายน 2562
ณ วัดขุนอินทประมูล อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง
 

สถานที่ :
ณ โรงแรมเดอะบลูมเขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
เอกสารดาวน์โหลด :

วันที่ 24-25 สิงหาคม 2562
นายแพทย์วรงค์ รุ่งเรือง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง ได้เป็นประธานในพิธิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2563  ณ โรงแรม เดอะบลูม เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

หน้า