Events

สถานที่ :
เอกสารดาวน์โหลด :

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง รับการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ
รอบที่ 1/2562 จังหวัดอ่างทองระหว่างวันที่ 29-31 มกราคม 2562
โดย นายแพทย์สมยศ ศรีจารนัย สาธารณสุขนิเทศก์ และคณะตรวจราชการ

สถานที่ :
ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง
เอกสารดาวน์โหลด :

วันที่ 18 มกราคม 2562

นายแพทย์วรงค์ รุ่งเรือง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานในการเปิดอบรมโครงการส่งเสริมพัฒนาความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต ประพฤติมิชอบและโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ 2562

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง

สถานที่ :
เอกสารดาวน์โหลด :

นายแพมย์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง

ร่วมพิธีประกาศเจตนารมณ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง   

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

หน้า