Events

สถานที่ :
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง
เอกสารดาวน์โหลด :

วันที่ 22 สิงหาคม 2562
นายแพทย์วรงค์ รุ่งเรือง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง นำจิตอาสาและคณะเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ร่วมกันพัฒนาสิ่งแวดล้อมกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ภายใต้โครงการ หน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" ทั้งภายใน และภายนอกสำนักงาน เพื่อกระตุ้นให้เกิดความตระหนักและสร้างความร่วมมือ ในการจัดการสิ่งแวดล้อม ทั้งที่บ้านและที่ทำงาน ทุกๆ 7 วัน ลดการป่วยจากโรคไข้เลือดออก ในการจัดกิจกรรม "จิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม แหล่งเพราะพันธ์ุยุงลาย ลดำข้เลือดออก"

สถานที่ :
เอกสารดาวน์โหลด :

 นายแพทย์วรงค์ รุ่งเรือง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง และเจ้าหน้าที่ ที่รับผิดชอบ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลแสวงหา และเจ้าหน้าที่รพ. สต.ที่เกี่ยวข้อง ลงเยี่ยม ผู้ป่วยติดเตียง ในเขตตำบลห้วยไผ่ และตำบลศรีพราน อำเภอแสวงหา

สถานที่ :
เอกสารดาวน์โหลด :

นพ.วรงค์ รุ่งเรือง นพ.สสจ.อ่างทอง มีแผนลงเยี่ยม รพ.สต.และร่วมประชุม อสม.ในเขตอ.ป่าโมก ซึ่งวันนี้ลงเยี่ยม รพ.สต.สายทองและ รพ.สต.บ้านพายทอง อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง

สถานที่ :
ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง
เอกสารดาวน์โหลด :

วันที่ 15 สิงหาคม 2562
นายแพทย์วรงค์ รุ่งเรือง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานการประชุมสภาพิจารณ์แผนสุขภาพจังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2563 การประชุมประกอบด้วย ผู้เข้าร่วมประชุมประชาพิจารณ์ ประกอบด้วย ผู้แทนจากภาคีเครือข่าย ของ พมจ. ครู อปท. ประธานสภาผู้สูงอายุ จำนวน 50 คน

หน้า