Events

สถานที่ :
ณ โรงพยาบาลโพธิ์ทอง
เอกสารดาวน์โหลด :

วันที่ 26 กรกฏาคม 2562 
นายเรวัต ประสงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง นางศิริวรรณ ประสงค์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง นายแพทย์วรงค์ รุ่งเรือง นายแพทย์สาธารณะสุขขังหวัดอ่างทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพธิ์ทอง และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ร่วมกิจกรรม ปรับปรุงภูมิทัศน์และปลูกต้นไม้ (ต้นรวงผึ้ง) เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาศมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 และเนื่องในโอกาศมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฏาคม 2562 ณ โรงพยาบาลโพธิ์ทอง 

สถานที่ :
ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลโพธิ์ทอง
เอกสารดาวน์โหลด :

วันที่ 24 - 25 กรกฎาคม 2562
นายแพทย์วรงค์ รุ่งเรือง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง เป็นประธาน การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทำแผนสุขภาพจังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2563 โดย กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข มีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย หัวหน้ากลุ่มงาน และเจ้าหน้าที่ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง ผู้แทนโรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ผู้เกี่ยวข้อง และผู่มีส่วนได้ส่วนเสีย รวม 110 คน

สถานที่ :
ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง
เอกสารดาวน์โหลด :

วันที่ 22 กรกฎาคม 2562
นายแพทย์วรงค์ รุ่งเรือง นายแพทย์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง และคณะผู้บริหาร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง ร่วมต้อมรับ นายเรวัต ประสงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง และนายประมวล มุ่งมาตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง ในโอกาศที่ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง ตรวจเยี่ยมหน่วยราชการในจังหวัดอ่างทอง ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง

สถานที่ :
เอกสารดาวน์โหลด :

วันจันทร์ที่ 22 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น.
จังหวัดอ่างทองจัดกิจกรรม "เราทำความดีด้วยหัวใจ" โดยนายเรวัต ประสงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานเปิดงาน กิจกรรม "จิตอาสาพัฒนาลำน้ำ ลำคลอง " เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทั้งนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง นำโดย นายแพทย์วรงค์ รุ่งเรือง นายแพทย์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง คณะผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมดังกล่าว ณ บริเวณปากคลองบางแก้ว อ.เมือง จ.อ่างทอง

หน้า