ประชาสัมพันธ์

สถานที่ :
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง
เอกสารดาวน์โหลด :

วันที่ 22 สิงหาคม 2562
นายแพทย์วรงค์ รุ่งเรือง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง นำจิตอาสาและคณะเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ร่วมกันพัฒนาสิ่งแวดล้อมกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ภายใต้โครงการ หน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" ทั้งภายใน และภายนอกสำนักงาน เพื่อกระตุ้นให้เกิดความตระหนักและสร้างความร่วมมือ ในการจัดการสิ่งแวดล้อม ทั้งที่บ้านและที่ทำงาน ทุกๆ 7 วัน ลดการป่วยจากโรคไข้เลือดออก ในการจัดกิจกรรม "จิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม แหล่งเพราะพันธ์ุยุงลาย ลดำข้เลือดออก"

สถานที่ :
เอกสารดาวน์โหลด :

 นายแพทย์วรงค์ รุ่งเรือง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง และเจ้าหน้าที่ ที่รับผิดชอบ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลแสวงหา และเจ้าหน้าที่รพ. สต.ที่เกี่ยวข้อง ลงเยี่ยม ผู้ป่วยติดเตียง ในเขตตำบลห้วยไผ่ และตำบลศรีพราน อำเภอแสวงหา

สถานที่ :
เอกสารดาวน์โหลด :

นพ.วรงค์ รุ่งเรือง นพ.สสจ.อ่างทอง มีแผนลงเยี่ยม รพ.สต.และร่วมประชุม อสม.ในเขตอ.ป่าโมก ซึ่งวันนี้ลงเยี่ยม รพ.สต.สายทองและ รพ.สต.บ้านพายทอง อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง

สถานที่ :
ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง
เอกสารดาวน์โหลด :

วันที่ 15 สิงหาคม 2562
นายแพทย์วรงค์ รุ่งเรือง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานการประชุมสภาพิจารณ์แผนสุขภาพจังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2563 การประชุมประกอบด้วย ผู้เข้าร่วมประชุมประชาพิจารณ์ ประกอบด้วย ผู้แทนจากภาคีเครือข่าย ของ พมจ. ครู อปท. ประธานสภาผู้สูงอายุ จำนวน 50 คน

หน้า

จัดซื้อ - จัดจ้าง

วัน เดือน ปี รายการจัดซื้อ-จัดจ้าง เอกสารดาวน์โหลด
25 ก.พ. 62 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 7 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ Package icon ประกาศ 25 ก.พ. 62.zip
20 ก.พ. 62 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ Package icon ประกาศจังหวัด 20 ก.พ. 62.zip
11 ก.พ. 62 ประกาศร่าง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ Package icon ประกาศร่าง 11 ก.พ. 62.zip
31 ม.ค. 62 ประกาศประกวดราคาก่อสร้างอาคารโรงครัว โรงอาหาร รพ.สามโก้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ PDF icon ประกาศประกวดราคาก่อสร้างอาคารโรงครัว โรงอาหาร รพ.สามโก้ .pdf
31 ม.ค. 62 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างก่อสร้าง อาคารโรงครัว โรงอาหาร รพ.สามโก้ PDF icon ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างก่อสร้าง อาคารโรงครัว โรงอาหาร รพ.สามโก้.pdf

หนังสือเวียน/ข่าวประกาศ

เรื่อง ดาวน์โหลดเอกสาร

ประชาสัมพันธ์หนังสือ แจ้งหนังสือ

PDF icon ประชาสัมพันธ์.pdf

จังหวัดอ่างทองขอเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารทางราชการ พ.ศ.2540 จำนวน 5 เรื่อง เพื่อนำไปใช้ประกอบการปฏิบัติหน้าที่ในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารต่างๆต่อไป

PDF icon สิ่งที่ส่งมาด้วย.มท0201.2.ว0674.pdf

แจ้งเวียนคำสั่ง  Chief  Officer ประจำเขตสุขภาพที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

PDF icon แจ้งเวียนคำสั่ง Chief Officer เขต4 ปีงบ62.pdf

แจ้งเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์การให้สินเชื่อตามข้อตกลง

PDF icon ข้อตกลง.pdf

คำสั่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง ที่ 0135/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

PDF icon 20181105_085338.pdf

หน้า

ประชุมภายในสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง

ครั้งที่ เรื่อง เอกสารสรุปวาระ กวป. รับรองรายงานการประชุม
9/2560

รายงานการประชุม กวป. ครั้งที่ 9 วันที่ 30 ต.ค. 60

PDF icon 20171222_030253.pdf

9/2560

เอกสารประกอบการประชุม กวป. ครั้งที่9

PDF icon 20171108_083239.pdf

9/2560

หนังสือเชิญประชุม

1/2560

สรุปรายงานการประชุม กวป. ครั้งที่ 1 วันที่ 21 กย. 60 (สมัยวิสามัญ)

PDF icon สรุประชุม กวป (สมัยวิสามัญ).pdf

8/2560

เอกสารประกอบการประชุม กวป. ครั้งที่ 8 วันที่ 31 สค 60 (เพิ่มเติม การเงิน/ประกัน)

หน้า

Nature
Nature
Nature
Nature
Nature
Nature
Nature
Nature
Nature
Nature