สถานที่ :
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง
เอกสารดาวน์โหลด :

สสจ.อ่างทอง จัดหลักสูตรฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรสาธารณสุข เรื่อง “การพัฒนาระบบบริหารผลงานและสมรรถนะบุคลากรสาธารณสุข ปี พ.ศ .2557 - 2558 ” รุ่นที่ 5 ระหว่างวันที่ 5 – 9 มกราคม 2558 ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ หัวหน้ากลุ่มงาน ในโรงพยาบาลโพธิ์ทอง โรงพยาบาลสามโก้ และโรงพยาบาลไชโย รวมผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น 28 คน
ทั้งนี้นอกจากจะต้องทำหน้าที่ผู้ประเมินแล้ว ผู้เข้ารับการอบรมทุกคนยังต้องเป็นผู้ถ่ายทอดและสอนผู้ประเมินในระดับรองลงไปด้วย

สถานที่ :
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง
เอกสารดาวน์โหลด :

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง ร่วมกับจังหวัดอ่างทองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เตรียมความพร้อมเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2558 ระหว่างวันที่ 30 ธันวาคม 2557 ถึงวันที่ 5 มกราคม 2558 รวม 7 วัน จากข้อมูลกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข พบว่าประเทศไทย มีอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนสูงสุดเป็นอันดับ 3 ของโลกและจากข้อมูลศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนในช่วงปีใหม่ 2557 ที่ผ่านมา เกิดอุบัติเหตุ 3,174 ครั้ง ผู้เสียชีวิต 366 ราย และจำนวนผู้บาดเจ็บ 25,950 ราย สาเหตุส

สถานที่ :
สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดอ่างทอง และบริเวณสี่แยกอ่างทอง
เอกสารดาวน์โหลด :

วันนี้ (24 ธ.ค. 57) เวลา 09.00 น. ข้าราชการสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง และ อสม.ร่วมเดินรณรงค์ "มอบความสุขทั่วไทย สัญจรปีใหม่ ปลอดภัยทุกคน"และเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2558 จังหวัดอ่างทอง โดยมี นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานในพิธีเปิด ณ บริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดอ่างทอง และบริเวณสี่แยกอ่างทอง

สถานที่ :
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง
เอกสารดาวน์โหลด :

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง จัดโครงการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรสาธารณสุข เรื่อง “การพัฒนาระบบบริหารผลงานและสมรรถนะบุคลากรสาธารณสุข ปี พ.ศ .2557 - 2558 ” รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 22 – 26 ธันวาคม 2557 ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ หัวหน้ากลุ่มงาน/งาน ในโรงพยาบาลวิเศษชัยชาญ โรงพยาบาลแสวงหา โรงพยาบาลป่าโมก รวมผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น 29 คน

หน้า

จัดซื้อ - จัดจ้าง

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง