ประชาสัมพันธ์

สถานที่ :
โรงพยาบาลแสวงหา
เอกสารดาวน์โหลด :

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559 กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ ประชุมตรวจราชการเยี่ยมชื่นชมเสริมพลังและแลกเปลี่ยนการเรียนรู้การดำเนินงานพัฒนาระบบสุขภาพอำเภอในพืนที่

 

สถานที่ :
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง
เอกสารดาวน์โหลด :

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559 กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพจัดประชุมชี้แจงการดำเนินงาน การดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (Long Term Care) ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง เพื่อหารือการดำเนินงานและงบประมาณเรื่องการจัดระบบการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (Long Term Care) แบบบูรณาการ

สถานที่ :
ณ ห้องประชุม ผ.อ สุวัตร์ งามภู่พันธ์ โรงพยาบาลอ่างทอง
เอกสารดาวน์โหลด :

กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทองได้จัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการระบบบริการสุขภาพ (service plan) จังหวัดอ่างทอง ครั้งที่ 1/2559 โดยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทองเป็นประธาน วันที่ 3 ก.พ 2559 ณ ห้องประชุม ผ.อ สุวัตร์ งามภู่พันธ์ โรงพยาบาลอ่างทอง

สถานที่ :
ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง
เอกสารดาวน์โหลด :

การประชุมคณะกรรมการการพัฒนาระบบสุขภาพจังหวัดอ่างทองครั้งที่ 1/2559 เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ และประชาชนและชุมชนมีขีดความสามารถในการจัดการปัญหาโรคประจำถิ่นและต้านภัยสุขภาพ สร้างอำเภอควบคุมโรคเข้มแข็งให้ประชาชนพึ่งพาตนเองได้ และอำเภอจัดการบริหารในการพัฒนาระบบสุขภาพอำเภอแบบบูรณาการร่วมกัน ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 9.00น. ณ ห้องประชุมโพธิ์ทอง ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง

หน้า

จัดซื้อ - จัดจ้าง

sex izle - porno izle - türkçe porno - mobil porno - sikiş
Nature
Nature
Nature
Nature
Nature
Nature
Nature
Nature
Nature
Nature