ประชาสัมพันธ์

สถานที่ :
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง
เอกสารดาวน์โหลด :

แพทยสภาขยายเวลารับต้นฉบับ เรื่องเล่าทางการแพทย์ รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่รูป vv                                                                                                                                            

สถานที่ :
รพ.โพธิ์ทอง
เอกสารดาวน์โหลด :

วันที่ 26-27 มกราคม 2559 กลุ่มงานควบคุมโรคสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทองได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม หลักสูตรโยคะและการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ เพื่อให้เกิดความตระหนักในการดูแลสุขภาพให้แข็งแรง และเรียนรู้โครงสร้างกล้ามเนื้อมัดต่างๆที่จะเป็นประโยชน์ในการนำไปใช้ในชิวิตประจำวันและถ่ายทอดสู่องค์กร ณ ห้องประชุมสุรัตนวนิช โรงพยาบาลโพธิ์ทอง

สถานที่ :
อาคารขุมทรัพย์ความรู้จังหวัดอ่างทอง (AKAP)
เอกสารดาวน์โหลด :

กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเพื่อการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุเพื่อพัฒนาศักยภาพ จนท.สาธารณสุขให้มีความรู้ในการ คัดกรองและประเมินสุขภาพผู้สูงอายุให้สามารถดูแลตนเอง สามารถดำเนินชีวิตแระจำวันได้อย่างเหมาะสมและมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ ระหว่างวันที่ 25-26 มกราคม 2559 ณ อาคารขุมทรัพย์ความรู้จังหวัดอ่างทอง (AKAP)

สถานที่ :
อาคารขุมทรัพย์ความรู้จังหวัดอ่างทอง (AKAP)
เอกสารดาวน์โหลด :

เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2559 กลุ่มงานควบคุมโรค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทองได้จัดประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานองค์กรต้นแบบ เพื่อสนับสนุนให้สถานพยาบาลเป็นองค์กรต้นแบบสุขภาพดี ณ อาคารขุมทรัพย์ความรู้จังหวัดอ่างทอง (AKAP)

 

หน้า

จัดซื้อ - จัดจ้าง

วัน เดือน ปี รายการจัดซื้อ-จัดจ้าง เอกสารดาวน์โหลด
27 ส.ค. 58 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) PDF icon 270858-2.pdf
26 ส.ค. 58 ประกาศร่าง ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ 26-31 สค.58 File ระบบชุดศูนย์รวมรับสัญญาณชีพของผู้ป่วยระยะทางไกล.rar
24 ส.ค. 58 ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุเคมีภัณฑ์ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) PDF icon ประกวดราคาซื้อวัสดุเคมีภัณฑ์.pdf
24 ส.ค. 58 แผนการจัดซื้อ จัดจ้าง งบลงทุน ปีงบประมาณ 2559 File แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุนปี 59.rar
24 ส.ค. 58 ประกวดราคาจ้างงานปรับปรุงซ่อมแซมห้องฉุกเฉินและเปลี่ยนหลังคาอาคารมูลนิธิไพบูลย์ - รัตนา ตั้งแต่ง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) PDF icon ประกาศจังหวัดอ่างทอง 24ส.ค.58.pdf
sex izle - porno izle - türkçe porno - mobil porno - sikiş
Nature
Nature
Nature
Nature
Nature
Nature
Nature
Nature
Nature
Nature