ประชาสัมพันธ์

สถานที่ :
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง
เอกสารดาวน์โหลด :

มูลนิธิกาญจนบารมีร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง โดยกลุ่มงานควบคุมโรค จะดำเนินการจัดงานโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอ๊กซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ (Mammogram) ในสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาส เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ในวโรกาสที่เจริญพระชนมายุ ครบ 5 รอบ รอบที่ 2 ในวันอังคารที่ 18 สิงหาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ณ หอประชุมอาคารสำนึกรักบ้านเกิด องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง

สถานที่ :
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง
เอกสารดาวน์โหลด :

กลุ่มงานสุขศึกษาประชาสัมพันธ์และสื่อสารความเสี่ยง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง
ได้จัดทำสปอตวิทยุเพื่อเผยแพร่ จำนวน 7 เรื่อง ได้แก่ ไข้เลือดออก กำจัดลูกน้ำยุงลาย “สัปดาห์ละ 5 นาที ดู 5 ที่ ล้างผักถูกวิธีช่วยลดสารพิษ สเตียรอยด์ หายไว ร่างกายพัง อย่าหลงเชื่อง่าย (เครื่องสำอาง) มาเร็ว มาไว พ้นภัยโรคอัมพาต เตือนภัยโรคหัวใจขาดเลือด

สถานที่ :
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง
เอกสารดาวน์โหลด :

กลุ่มงานสุขศึกษาประชาสัมพันธ์และสื่อสารความเสี่ยง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง ได้จัดทำ
สปอตวิทยุป้องกันโรคไข้เลือดออก เพื่อสนับสนุนส่งเสริมประชาชนในการดูแลตนเอง ครอบครัว ชุมชน ให้มีสุขภาพดี และช่วยประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบทราบสำหรับสถานบริการสาธารณสุขทุกแห่งสามารถดาวน์โหลดสปอตวิทยุกำจัดยุงลาย ได้ตามเอกสารดาวน์โหลด

สถานที่ :
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง
เอกสารดาวน์โหลด :

กลุ่มงานสุขศึกษาประชาสัมพันธ์และสื่อสารความเสี่ยง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง ได้จัดทำ สื่อประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าว เรื่อง โรคไข้เลือดออก ประจำเดือน กรกฎาคม 2558 เนื่องจากสถานการณ์โรคไข้เลือดออกของจังหวัดอ่างทอง ณ เดือน มิถุนายน 2558 ที่ผ่านมาพบว่าจำนวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกอยู่ในเกณฑ์ระดับสูง คือเป็นอันดับที่ 1 ของเขต และอันดับที่ 3 ของประเทศ เพื่อให้ประชาชนเกิดความความรู้ ความเข้าใจและตระหนักต่อการป้องกันควบคุมโรค และภัยสุขภาพ ทั้งนี้จดหมายหมายข่าวโรคไข้เลือดออกได้จัดสรรให้แก่ นายกองค์

หน้า

จัดซื้อ - จัดจ้าง

sex izle - porno izle - türkçe porno - mobil porno - sikiş
Nature
Nature
Nature
Nature
Nature
Nature
Nature
Nature
Nature
Nature