ประชาสัมพันธ์

สถานที่ :
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง
เอกสารดาวน์โหลด :

กลุ่มงานสุขศึกษาประชาสัมพันธ์และสื่อสารความเสี่ยง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง ได้จัดประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานสื่อสารข้อมูลความรู้ด้านสุขภาพผ่านสื่อวิทยุชุมชน เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2558 ให้แก่กลุ่มเป้าหมายได้แก่ ผู้จัดรายการวิทยุชุมชน ผู้รับผิดชอบงานสุขศึกษาประชาสัมพันธ์ของโรงพยาบาล สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง เพื่อร่วมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานและกิจกรรมข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อวิทยุชุมชน ข้อเสนอแนะอื่นๆ เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพอย่างต่

สถานที่ :
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง
เอกสารดาวน์โหลด :

วันนี้ (29 พ.ค. 58 ) นายแพทย์ทรงวุฒิ หุตามัย นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง มอบนโยบายและป้ายประชาสัมพันธ์ ค่านิยมร่วม ของเรา ชาวสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง ให้กับผู้อำนวยการโรงพยาบาลและสำนักงานสาธารณสุขอำเภอทุกแห่ง เพื่อส่งเสริมการใช้ค่านิยมในองค์กรแก่เจ้าหน้าที่ทุกท่าน

สถานที่ :
โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ
เอกสารดาวน์โหลด :

กรมสุขภาพจิต กำหนดจัดประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 14 และการประชุมวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวชเด็ก ครั้งที่ 12 ประจำปี 2558 ภายใต้เรื่อง "สุขภาพจิตสู่คุณค่าความเป็นมนุษย์" ระหว่างันที่ 15 - 17 มิถุนายน 2558 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ ค่าลงทะเบียน 3,000 บาท ลงทะเบียนและชำระเงินติดต่อ www.dmh.go.th หรือ www.aimhc.net

หน้า

sex izle - porno izle - türkçe porno - mobil porno - sikiş
Nature
Nature
Nature
Nature
Nature
Nature
Nature
Nature
Nature
Nature