ประชาสัมพันธ์

สถานที่ :
เอกสารดาวน์โหลด :

วันที่ 12 กรกฎาคม 2562 
นายแพทย์วรงค์ รุ่งเรือง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ
10 ล้านครอบครัวไทยออกกำลังกายเพื่อสุขภาพเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
ณ ห้องประชุมเทศชูกลิ่น โรงพยาบาลอ่างทอง กิจกรรมในงานประกอบด้วย
1. กิจกรรมสาธิตคีตะมวยไทย 10 ท่าออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ เฉลิมพระเกียรติฯ
2. กิจกรรมประกวดหนูน้อยพลัง 3 ดี
3. นิทรรศการคืนภูิมิปัญญาการแพทย์แผนไทยให้แผ่นดิน เฉลิมพระเกียรติฯ 

สถานที่ :
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง
เอกสารดาวน์โหลด :

วันที่ 9 กรกฏาคม 2562
นายแพทย์วรงค์ รุ่งเรือง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง
เป็นประธานการประชุมชี้แจงการดำเนินงานด้านสาธารณสุขและติดตามผลการดำเนินงานระดับตำบล
(ครั้งที่ 3) ปีงบประมาณ 2562
ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 อาคาร 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง

สถานที่ :
เอกสารดาวน์โหลด :

วันที่ 3 กรกฎาคม 2562
จังหวัดอ่างทอง นำโดย นายเรวัต ประสงค์
ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง หัวหน้าส่วนราชการ
ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
ณ ห้องแสดงใหญ่ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดกาญจนบุรี

สถานที่ :
เอกสารดาวน์โหลด :

นายแพทย์ทวีโชค โรจนอารัมภ์กุล
นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)
รับมอบเกียรติบัตรรางวัลจังหวัดดีเด่นระดับเขตสุขภาพ ด้านการพัฒนาระบบบริการสุขภาพสาขายาเสพติด
จาก ศ.เกียรติคุณ นพ.เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ในการประชุมวิชาการยาเสพติดแห่งชาติ
ครั้งที่ 20 ณ ศูนย์การประชุมอิมแพ็คฟอรั่ม เมืองทองธานี
ในโอากาสเดียวกันนี้ นพ.สมชาติ ลีวรรณเจริญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลป่าโมก
รับกิตติกรรมประกาศ มาตราฐานคุณภาพสถานพยาบาลยาเสพติด (HA) จากองคมนตรี เช่นเดียวกัน

หน้า

จัดซื้อ - จัดจ้าง

วัน เดือน ปี รายการจัดซื้อ-จัดจ้าง เอกสารดาวน์โหลด
11 ต.ค. 61 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 2 รายการ PDF icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา.pdf
24 ก.ย. 61 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ Package icon ประกาศ 24 ก.ย. 61.zip
18 ก.ย. 61 ประกาศร่าง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ Package icon ประกาศร่าง 18 ก.ย. 61.zip
04 ก.ย. 61 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ PDF icon แผนปี 62.pdf
27 ส.ค. 61 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 7 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ Package icon ประกาศ 27 ส.ค. 61.zip

ข่าวงานทรัพยากรบุคคล

วันที่ เรื่อง เอกสารดาวน์โหลด
20/08/2019 ประชาสัมพันธ์หนังสือ
04/07/2019 การรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด/ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป
20/06/2019 แบบฟอร์มขอพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
19/06/2019 ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง
18/06/2019 ประชาสัมพันธ์หนังสือ

หนังสือเวียน/ข่าวประกาศ

เรื่อง ดาวน์โหลดเอกสาร

สำเนาคำสั่ง มอบอำนาจในการอนุมัติจ่ายเงินบำรุง และการอนุมัติจ่ายเงินบริจาค

PDF icon 20180613_035222.pdf

ที่ อท 0017.1/ว 1523 เผยแพร่ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐

PDF icon 20180521_082754.pdf

ประกาศกระทรวงสาธารณสุขและซักซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติตามหลักเกฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายค่าตอบแทน

PDF icon 20180404_080405.pdf

ประกาศเจตจำนงสุจริตเรื่องการต่อต้านทุจริตของสาธารณสุขอำเภอแสวงหา

PDF icon ประกาศ.pdf

ประกาศเจตจำนงสุจริตเรื่องการต่อต้านทุจริตของสาธารณสุขอำเภอโพธิ์ทอง

PDF icon phothong.pdf

หน้า

ประชุมภายในสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง

sex izle - porno izle - türkçe porno - mobil porno - sikiş
Nature
Nature
Nature
Nature
Nature
Nature
Nature
Nature
Nature
Nature