โครงสร้างการบริหารงาน สสจ.อ่างทอง หน่วยงานในสังกัด ข้อมูลสาธารณสุข Data Center สถานการณ์โรค โปรแกรมข้อมูลบุคลากร(APIS) ปฏิทินกิจกรรมของผู้บริหาร
สถานที่ :
เอกสารดาวน์โหลด :

วันที่ 6 มิถุนายน2560 นายแพทย์วรงค์ รุ่งเรือง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง และคณะ ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงาน ระดับอำเภอ รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2560 คปสอ.แสวงหา ณ.โรงพยาบาลแสวงหา                                                                                                                        

สถานที่ :
เอกสารดาวน์โหลด :

วันที่ 1 มิถุนายน 2560 สำนักสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง นำโดย นายแพทย์ทวีโชค โรจนอารัมภ์กุล ผชช.ว ร่วมกิจกรรมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ ในงาน “นิทรรศการน้อมรำลึกพระมหาการุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร” ดอกดารารัตน์ เป็นดอกไม้ทรงโปรดของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช และพระราชทานให้กับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถอยู่เสมอ เมื่อครั้งยังทรงศึกษาและประทับอยู่ที่ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ เพื่อบอกว่าไม่เคยหวังสิ่งใดตอบแทน และยังหมาย

สถานที่ :
เอกสารดาวน์โหลด :

วันงดสูบบุหรี่โลก บุหรี่เป็นอันตรายต่อสุขภาพประชาชนเรื่องบุหรี่ การสูบบุหรี่หรือได้รับควันบุหรี่เป็นประจำเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดโรคมะเร็งปอด ถุงลมโป่งพอง และโรคระบบทางเดินหายใจอื่น ๆ นอกจากนี้ยังส่งผลทำให้มีโอกาสเกิดโรคบางโรคมากกว่าผู้ที่ไม่ได้รับควันบุหรี่ เช่น โรคหัวใจขาดเลือด โรคหลอดเลือดสมอง และโรคอื่น ๆ อีกหลายโรค บุหรี่ยังทำให้เสียทรัพย์โดยไม่จำเป็นอีกด้วย องค์การอนามัยโลกระบุชัดเจนว่า การสูบบุหรี่เป็นสาเหตุสำคัญของการป่วยและเสียชีวิตก่อนวัยอันควรที่สาม

สถานที่ :
เอกสารดาวน์โหลด :

วันที่ 25 พฤษภาคม 2560สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโพธิ์ทองจัดงานมหกรรมสร้างสุขภาพ ลดเสี่ยง ลดโรคหลอดเลือดหัวใจหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมต้นแบบ“โครงการรักษ์หัวใจเครือข่ายอำเภอโพธิ์ทอง”

หน้า

วัน เดือน ปี ชื่อ เอกสารดาวน์โหลด
29 ต.ค. 2558 แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการ ปี 2559 Office spreadsheet icon 2 แบบฟอร์มแผนปี 2559( หน่วยงาน) .xls
28 ต.ค. 2558 เอกสารประชุม ชี้แจงแนวทางการบริหารกองทุนฯปี 59(27 ต.ค.58 รร.กรุงศรีฯ) File 281058-r1.rar
15 ต.ค. 2558 เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (7 ตุลาคม 2558 โรงแรมเซนทราศูนย์ราชการฯ กทม.) File 151058-1 .rar
15 ต.ค. 2558 เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (7 ตุลาคม 2558 โรงแรมเซนทราศูนย์ราชการฯ กทม.) File 151058-1 .rar
15 ต.ค. 2558 คู่มือแนวทางการเฝ้าระวังความปลอดภัยของโลหิต PDF icon คู่มือแนวทางการเฝ้าระวังความปลอดภัยของโลหิต.pdf
15 ต.ค. 2558 คู่มือแนวทางการเฝ้าระวังความปลอดภัยของโลหิต PDF icon คู่มือแนวทางการเฝ้าระวังความปลอดภัยของโลหิต.pdf
14 ต.ค. 2558 เอกสารแผนแม่บท 6 แผนงาน นำเสนอ กวป 14 ต.ค. 58 Package icon เอกสารแผนแม่บท 6 แผนงาน นำเสนอ กวป 14 ต.ค. 58.zip
15 ก.ย. 2558 แบบรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานการกำกับดูแลองค์การที่ดี ประจำปี ๒๕๕๘ File 3.แบบรายงานผลโครงการตามการจัดทำนโยบายการกำกั.docx
31 ส.ค. 2558 นโยบายและแนวทางการดำเนินงานของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ศาสตราจารย์คลินิก เกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร PDF icon นโยบายและแนวทางการดำเนินงานของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข.pdf
29 ก.ค. 2558 แนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ PDF icon แนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์.pdf
28 ก.ค. 2558 ประชากรตามทะเบียนบ้าน Package icon ประชากรตามทะเบียนบ้าน.zip
28 ก.ค. 2558 ประชากร UC ปี 2558 แยกรายหน่วยบริการ Office spreadsheet icon นับปชกตามรพ มิย 58.xls
20 ก.ค. 2558 แนวทางตรวจประเมินขึ้นทะเบียน Package icon แนวทางตรวจประเมินขึ้นทะเบียน.zip
30 มิ.ย. 2558 จดหมายติดตามพัฒนาการ DAIM Package icon จดหมายDAIM.zip
29 มิ.ย. 2558 การเยี่ยมบ้านFCT (HOME WARD) File 290658.rar
03 มิ.ย. 2558 เล่มคู่มือสมรรถนะของบุคคลากรสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง (ฉบับบปรับปรุง) File เล่มคู่มือสมรรถนะ 28 พ.ค. 58 (ฉบับปรับปรุง).rar
28 พ.ค. 2558 คู่มือการประเมินสมรรถนะของบุคลากรสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง Package icon เล่มคู่มือสมรรถนะจังหวัดอ่างทอง.zip
21 พ.ค. 2558 เพลงค่านิยมร่วมองค์กรสู่ความเป็นหนึ่ง File เพลงค่านิยมร่วมองค์กรสู่ความเป็นหนึ่ง.rar
14 พ.ค. 2558 แบบก.พ.ส่วนที่เพิ่มเติมข้าราชการ สสจ.อท Microsoft Office document icon แบบก.พ.ส่วนที่เพิ่มเติมข้าราชการ สสจ.อท.doc
08 พ.ค. 2558 เอกสารประชุมทีมตำบลจัดการฯ 7 พค.58 File 080558.rar
22 เม.ย. 2558 หลักเกณฑ์การชดใช้ค่าสินไหมทดแทน กรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำระเมิดต่อบุคคลภายนอก PDF icon 220458-2.pdf
22 เม.ย. 2558 คู่มือการถ่ายทอดตัวชี้วัด เจ้าหน้าที่ รพ สต ปี 2558 รอบที่ 2 Package icon 220458-1.zip
22 เม.ย. 2558 แบบคัดกรองมะเร็งเต้านม-ลำไส้ Package icon แบบคัดกรองมะเร็งเต้านม-ลำไส้.zip
20 เม.ย. 2558 หนังสือคู่มือสำหรับทีมหมอครอบครัว ใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงาน PDF icon หนังสือคู่มือทีมหมอครอบครัว.pdf
09 เม.ย. 2558 คู่มือการถ่ายทอดตัวชีัวัดฯ (รอบที่ 2) Package icon 090458.zip
07 เม.ย. 2558 เล่มรายงานประจำปี 2557 File 070458-3.rar
07 เม.ย. 2558 แบบฟอร์มรายงานตัวชี้วัด กพร.(นพ.สสจ) ของจังหวัดปี 58 File 070458-2.rar
07 เม.ย. 2558 คู่มือแนวทางการของบประมาณรายการครุภัณฑ์ปี 59 PDF icon 070458-1.pdf
02 เม.ย. 2558 คู่มือการถ่ายทอดตัวชีั้วัด(รอบที่ 2) Package icon 020458-2.zip
01 เม.ย. 2558 ตัวชี้วัด ผอ.รพ. สสอ. ผอ.รพ.สต รอบที่ 2 Package icon 010458-1.zip

หน้า

ข่าวงานทรัพยากรบุคคล

วันที่ เรื่อง เอกสารดาวน์โหลด
20/09/2017 ประกาศผลการคัดเลือก ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ PDF icon 200960-p.pdf
11/09/2017 ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ PDF icon 110960-1.pdf
30/08/2017 รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ PDF icon 300860-1.pdf
20/07/2017 ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาล(นายแพทย์เชี่ยวชาญ) (ด้านเวชกรรมป้องกัน) ตำแหน่งเลขที่ 11056 โรงพยาบาลแสวงหา PDF icon 200760-1.pdf
30/06/2017 บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ และตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี PDF icon 300660-1edit.pdf

จัดซื้อ - จัดจ้าง

วัน เดือน ปี รายการจัดซื้อ-จัดจ้าง เอกสารดาวน์โหลด
28 ต.ค. 59 ตารางแสดงวงเงินจัดสรร อาคารพัสดุ60 PDF icon ตารางแสดงวงเงินจัดสรร อาคารพัสดุ60.pdf
28 ต.ค. 59 เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อาคารพัสดุ PDF icon เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อาคารพัสดุ.pdf
28 ต.ค. 59 ประกาศประกวดราคาจ้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สถานีอนามัยสายทอง PDF icon ประกาศประกวดราคาจ้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สถานีอนามัยสายทอง.pdf
28 ต.ค. 59 ราคากลาง สถานีอนามัยสายทอง PDF icon ราคากลาง สถานีอนามัยสายทอง.pdf
28 ต.ค. 59 ตารางแสดงวงเงินจัดสรร สถานีอนามัยสายทอง PDF icon ตารางแสดงวงเงินจัดสรร สถานีอนามัยสายทอง.pdf

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง