สถานที่ :
เอกสารดาวน์โหลด :

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ได้เปิดเผยข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับ การฉีดวัคซีนป้องกันโรคมะเร็งปากมดลูก (วัคซีน HPV) ฟรี มีผลบังคับใช้ภายในปี 2560 นี้ ซึ่งกลุ่มเป้าหมาย คือ เด็กหญิง ที่อยู่ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ประมาณ 400,000 คนทั่วประเทศ ซึ่งในวัยนี้เหมาะสมกับการฉีดวัคซีนและสอดคล้องกับคำแนะนำขององค์การอนามัยโลก โดยปริมาณที่ฉีดคือ 2 เข็ม ระห่างกัน 6 เดือน

สถานที่ :
เอกสารดาวน์โหลด :
วันที่ 26 มิถุนายน 2560 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง ร่วมกับโรงเรียนสตรีอ่างทอง จัดมหกรรม to be number one จังหวัดอ่างทอง ในวันต่อต้านยาเสพติดโลก โดยนายวีร์รวุทธ์ ปุตระเศรณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานเปิดงานมหกรรม
สถานที่ :
เอกสารดาวน์โหลด :

ระหว่างวันที่ 20 - 22 มิถุนายน 2560 นายแพทย์วรงค์ รุ่งเรือง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทองพร้อมข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ต้อนรับคณะตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ ระดับกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2560 จังหวัดอ่างทอง ณห้องประชุมชั้น 1 ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง

 

สถานที่ :
เอกสารดาวน์โหลด :

ระหว่าง วันที่ 5 - 14 มิถุนายน 2560 นายแพทย์วรงค์ รุ่งเรือง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ ในสังกัด ลงพื้นที่ ตรวจเยี่ยมการดำเนินงาน รพ.สต.ติดดาว ในพื้นที่ จังหวัดอ่างทอง พร้อมให้ข้อเสนอแนะใน การปรับปรุงยกระดับ รพ.สต.ติดดาวทั้ง 10 แห่ง ให้มีคุณภาพ และบริการที่ดี เพื่อประชาชนชาวจังหวัดอ่างทอง

 

หน้า

วัน เดือน ปี ชื่อ เอกสารดาวน์โหลด
04 พ.ย. 2558 2. เล่มกรอบมาตรการ ปี 2559 (ให้ผู้เข้าร่วมประชุม Printout เอกสารเพื่อเข้าร่วมประชุมด้วย) File 2 .rar
04 พ.ย. 2558 1. เล่มแผนแม่บท 6 แผน 2559 ถึง 2563 (แก้ไข 5 พ.ค.58) (ให้ผู้เข้าร่วมประชุม Printout เอกสารเพื่อเข้าร่วมประชุมด้วย) Package icon 1 เล่มแผนแม่บท 6แผน 2559 ถึง 2563.zip
02 พ.ย. 2558 ตัวชี้วัด สสอ ปีงบประมาณ 59 รอบที่ 1 Package icon ตัวชี้วัด สสอ ปีงบประมาณ 59 รอบที่ 1.zip
02 พ.ย. 2558 ตัวชี้วัด ผอ รพ ปีงบประมาณ 59 รอบที่ 1 Package icon ตัวชี้วัด ผอ รพ ปีงบประมาณ 59 รอบที่ 1.zip
29 ต.ค. 2558 แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการ ปี 2559 Office spreadsheet icon 2 แบบฟอร์มแผนปี 2559( หน่วยงาน) .xls
28 ต.ค. 2558 เอกสารประชุม ชี้แจงแนวทางการบริหารกองทุนฯปี 59(27 ต.ค.58 รร.กรุงศรีฯ) File 281058-r1.rar
15 ต.ค. 2558 เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (7 ตุลาคม 2558 โรงแรมเซนทราศูนย์ราชการฯ กทม.) File 151058-1 .rar
15 ต.ค. 2558 เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (7 ตุลาคม 2558 โรงแรมเซนทราศูนย์ราชการฯ กทม.) File 151058-1 .rar
15 ต.ค. 2558 คู่มือแนวทางการเฝ้าระวังความปลอดภัยของโลหิต PDF icon คู่มือแนวทางการเฝ้าระวังความปลอดภัยของโลหิต.pdf
15 ต.ค. 2558 คู่มือแนวทางการเฝ้าระวังความปลอดภัยของโลหิต PDF icon คู่มือแนวทางการเฝ้าระวังความปลอดภัยของโลหิต.pdf
14 ต.ค. 2558 เอกสารแผนแม่บท 6 แผนงาน นำเสนอ กวป 14 ต.ค. 58 Package icon เอกสารแผนแม่บท 6 แผนงาน นำเสนอ กวป 14 ต.ค. 58.zip
15 ก.ย. 2558 แบบรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานการกำกับดูแลองค์การที่ดี ประจำปี ๒๕๕๘ File 3.แบบรายงานผลโครงการตามการจัดทำนโยบายการกำกั.docx
31 ส.ค. 2558 นโยบายและแนวทางการดำเนินงานของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ศาสตราจารย์คลินิก เกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร PDF icon นโยบายและแนวทางการดำเนินงานของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข.pdf
29 ก.ค. 2558 แนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ PDF icon แนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์.pdf
28 ก.ค. 2558 ประชากรตามทะเบียนบ้าน Package icon ประชากรตามทะเบียนบ้าน.zip
28 ก.ค. 2558 ประชากร UC ปี 2558 แยกรายหน่วยบริการ Office spreadsheet icon นับปชกตามรพ มิย 58.xls
20 ก.ค. 2558 แนวทางตรวจประเมินขึ้นทะเบียน Package icon แนวทางตรวจประเมินขึ้นทะเบียน.zip
30 มิ.ย. 2558 จดหมายติดตามพัฒนาการ DAIM Package icon จดหมายDAIM.zip
29 มิ.ย. 2558 การเยี่ยมบ้านFCT (HOME WARD) File 290658.rar
03 มิ.ย. 2558 เล่มคู่มือสมรรถนะของบุคคลากรสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง (ฉบับบปรับปรุง) File เล่มคู่มือสมรรถนะ 28 พ.ค. 58 (ฉบับปรับปรุง).rar
28 พ.ค. 2558 คู่มือการประเมินสมรรถนะของบุคลากรสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง Package icon เล่มคู่มือสมรรถนะจังหวัดอ่างทอง.zip
21 พ.ค. 2558 เพลงค่านิยมร่วมองค์กรสู่ความเป็นหนึ่ง File เพลงค่านิยมร่วมองค์กรสู่ความเป็นหนึ่ง.rar
14 พ.ค. 2558 แบบก.พ.ส่วนที่เพิ่มเติมข้าราชการ สสจ.อท Microsoft Office document icon แบบก.พ.ส่วนที่เพิ่มเติมข้าราชการ สสจ.อท.doc
08 พ.ค. 2558 เอกสารประชุมทีมตำบลจัดการฯ 7 พค.58 File 080558.rar
22 เม.ย. 2558 หลักเกณฑ์การชดใช้ค่าสินไหมทดแทน กรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำระเมิดต่อบุคคลภายนอก PDF icon 220458-2.pdf
22 เม.ย. 2558 คู่มือการถ่ายทอดตัวชี้วัด เจ้าหน้าที่ รพ สต ปี 2558 รอบที่ 2 Package icon 220458-1.zip
22 เม.ย. 2558 แบบคัดกรองมะเร็งเต้านม-ลำไส้ Package icon แบบคัดกรองมะเร็งเต้านม-ลำไส้.zip
20 เม.ย. 2558 หนังสือคู่มือสำหรับทีมหมอครอบครัว ใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงาน PDF icon หนังสือคู่มือทีมหมอครอบครัว.pdf
09 เม.ย. 2558 คู่มือการถ่ายทอดตัวชีัวัดฯ (รอบที่ 2) Package icon 090458.zip
07 เม.ย. 2558 เล่มรายงานประจำปี 2557 File 070458-3.rar

หน้า

เรื่อง ดาวน์โหลดเอกสาร

ขอเชิญนำเสนอผลงานวิชาการเพื่อเลื่อนระดับและส่งผลงานวิจัย /R2R/KM หรือนวัตกรรมในการประชุมวิชาการ "มหกรรมสุขภาพ 4.0"

PDF icon r2r.pdf

ขอเชิญประชุมวิชาการ "มหกรรมสุขภาพ 4.0 "Share & Learn to Smart Region 4.0)

Package icon หนังสือเชิญประชุมวิชาการมหกรรมสุขภาพ.zip

พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่2) พ.ศ. 2560

PDF icon 040760-1.pdf

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล
ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ และตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี 

PDF icon 300660-1edit.pdf

ขอส่งรายละเอียดตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี

PDF icon 280660.pdf

หน้า

จัดซื้อ - จัดจ้าง

วัน เดือน ปี รายการจัดซื้อ-จัดจ้าง เอกสารดาวน์โหลด
02 ต.ค. 60 ประกาศประกวดราคาซื้อรถโดยสาร 12 ที่นั่ง(รถตู้) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) File ประกาศ รถตู้ 2 ต.ค. 60.rar
28 ก.ย. 60 ประกาศร่าง ประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ File เครื่องปรับอากาศ.rar
27 ก.ย. 60 ประกาศร่าง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 13 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ File ประกาศร่างครุภัณฑ์การแพทย์ 27 ก.ย. 60.rar
26 ก.ย. 60 ประกาศร่าง ประกวดราคาซื้อรถโดยสาร 12 ที่นั่ง (รถตู้) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ File ประกาศร่างรถตู้ งบลงทุนปี 61 วันที่ 26 ก.ค. 60 .rar
25 ก.ย. 60 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ PDF icon แผนปี 61.pdf

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง