ประชาสัมพันธ์

สถานที่ :
เอกสารดาวน์โหลด :

วันที่ 8 เมษายน พุทธศักราช 2562  เวลา 13.00 น.
นายแพทย์วรงค์ รุ่งเรือง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง
พร้อมด้วยคณะ ข้าราชการสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง
ร่วมพิธีทำน้ำอภิเษกจังหวัดอ่างทอง 
เพื่อนำไปประกอบพิธีเสกน้ำอภิเษกในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 
ณ พระอุโบสถ วัดไชโยวรวิหาร อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง

สถานที่ :
เอกสารดาวน์โหลด :

วันที่ 6 เมษายน พุทธศักราช 2562
นายแพทย์วรงค์ รุ่งเรือง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง
พร้อมคณะ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง
ร่วมพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์และพิธีทำน้ำอภิเษก จังหวัดอ่างทอง จากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ทั้ง 2 แห่ง
ได้แก่ แม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณปากคลองบางแก้ว อ.เมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง
และบริเวณกลางแม่น้ำเจ้าพระยา หน้าพระอุโบสถ วัดไชโยวรวิหาร ตำบลไชโย จังหวัดอ่างทอง

สถานที่ :
เอกสารดาวน์โหลด :

วันที่ 2 มีนาคม 2562 นายแพทย์วรงค์ รุ่งเรือง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง เป็นประธาน
การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) 
ระหว่างวันที่ 2-3 เมษายน 2562
ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง
โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม ดังนี้
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทั่วไป ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชน ทุกแห่ง
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงาน EOC และเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง รวม 85 คน

สถานที่ :
เอกสารดาวน์โหลด :

ประชาสัมพันธ์ ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง เรื่อง การสนับสนุนเจลลี่
- กรณี ผู้ได้รับไปแล้ว ถ้านำไปรับประทานแล้วมีความประสงค์จะรับต่อ สามารถขอมาได้
- กรณีจะขอรับเพิ่มเติม ในคนไข้รายใหม่ ให้กรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มแล้วส่งผ่านสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ
- สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทองจะดำเนินการต่อไป และขอให้ส่งความต้องการภายใน วันที่ 20 เมษายน 2562

หน้า

จัดซื้อ - จัดจ้าง

หนังสือเวียน/ข่าวประกาศ

เรื่อง ดาวน์โหลดเอกสาร

ประกาศเจตจำนงสุจริตเรื่องการต่อต้านการทุจริตของสาธารณสุขอำเภอป่าโมก

PDF icon ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต.pdf

ประกาศเจตจำนงสุจริตเรื่องการต่อต้านการทุจริตของสาธารณสุขอำเภอโพธิ์ทอง

PDF icon ประกาศ_พท.pdf

เผยแพร่ ประกาศ เจตจำนงค์ต่อต้านทุจริต สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสามโก้

PDF icon เผยแพร่ประกาศ สสอ สามโก้.pdf

เผยแพร่แผนการใช้เงินงบประมาณ (จัดซื้อจัดจ้าง) ปีงบประมาณ 2561 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวิเศษชัยชาญ

PDF icon เผยแพร่ประกาศสสอวิเศษ-25ธค60.pdf

คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข แต่ตั้งคณะกรรมการเขตสุขภาพที่4 ประจำปีงบประมาณ 2561

PDF icon สำเนาคำสั่งกรรมการเขตสุขภาพ.pdf

หน้า

Nature
Nature
Nature
Nature
Nature
Nature
Nature
Nature
Nature
Nature