โครงสร้างการบริหารงาน สสจ.อ่างทอง หน่วยงานในสังกัด ข้อมูลสาธารณสุข Data Center สถานการณ์โรค โปรแกรมข้อมูลบุคลากร(APIS) ปฏิทินกิจกรรมของผู้บริหาร

ข้อมูลข่าวสารด้านสาธารณสุข

แผนที่จังหวัดอ่างทอง

  แผนที่หน่วยบริการสาธารณสุข

ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลสถานะสุขภาพ

     ข้อมูลทั่วไป

   สถิติชีพ

    ข้อมูลประชากร

     ข้อมูลทางระบาดวิทยา

    ข้อมูลวางแผนสาธารณสุข

ข้อมูลทรัพยากรสาธารณสุข

     สถานบริการสาธารณสุข

     กำลังคนด้านสุขภาพ

      ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง

     แผนงาน/โครงการ/งบประมาณ

ข้อมูลสถานศึกษา และศาสนสถาน

ข้อมูลอื่น ๆ ด้านสาธารณสุข

 

 

ผลการดำเนินงานด้านสาธารณสุข

 

 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง