โครงสร้างการบริหารงาน สสจ.อ่างทอง หน่วยงานในสังกัด ข้อมูลสาธารณสุข Data Center สถานการณ์โรค โปรแกรมข้อมูลบุคลากร(APIS) ปฏิทินกิจกรรมของผู้บริหาร

การเฝ้าระวังโรคไม่ติดต่อ

เฝ้าระวังการบาดเจ็บ                    

 เฝ้าระวังโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง             

เฝ้าระวังโรคจากการปรกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม

  • รายงานปี 2556
  • รายงานปี 2557   

 

 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง