ประชาสัมพันธ์

สถานที่ :
เอกสารดาวน์โหลด :

25 มีนาคม 256
นายแพทย์ศรีศักดิ์ ตั้งจิตธรรม นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง  รับมอบผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด (แอลกอฮอล์) กระทรวงการคลัง โดยสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อ่างทอง ในโครงการ "กระทรวงการคลังร่วมใจสู้ภัย COVID-19" ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากโรงงานมิตรผล จ.สุพรรณบุรี

สถานที่ :
เอกสารดาวน์โหลด :

นายเรวัต ประสงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง นายแพทย์ศรีศักดิ์ ตั้งจิตธรรม นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง นายสุรเชษ นิ่มกุล นายกองการบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง และสมาชิกสภาผู้แทยราษฎรจังหวัดอ่างทอง ร่วมกันมอบ หน้ากากอนามัยผ้า ให้กับ อสม. ทุกหมู่บ้าน สำหรับใช้รณรงค์ "อสม.อ่างทอง เคาะประตูบ้าน ต้านโควิด-19" อ.แสวงหาและอ.สามโก้

สถานที่ :
เอกสารดาวน์โหลด :

วันที่ 23 มีนาคม 2563 
นายเรวัต ประสงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง นายแพทย์ศรีศักดิ์ ตั้งจิตธรรม นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง และคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอ่างทอง ประชุมติดตามความก้าวหน้าตามข้อสั่งการผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง 

สถานที่ :
เอกสารดาวน์โหลด :

วันที่ 20 มีนาคม 2563
นายเรวัต ประสงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง นายแพทย์ศรีศักดิ์ ตั้งจิตธรรม นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง นายสุรเชษ นิ่มกุล นายกองการบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง และสมาชิกสภาผู้แทยราษฎรจังหวัดอ่างทอง ร่วมกันมอบ หน้ากากอนามัยผ้า ให้กับ อสม. ทุกหมู่บ้าน สำหรับใช้รณรงค์ "อสม.อ่างทอง เคาะประตูบ้าน ต้านโควิด-19" อ.โพธิ์ทอง และอ.วิเศษชัยชาญ

หน้า

จัดซื้อ - จัดจ้าง

วัน เดือน ปี รายการจัดซื้อ-จัดจ้าง เอกสารดาวน์โหลด
27 มี.ค. 63 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ Package icon ประกาศเชิญชวน 27 มี.ค. 63.zip
27 มี.ค. 63 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ Package icon ประกาศเชิญชวน 27 มี.ค. 63.zip
24 มี.ค. 63 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคาร สสจ.อ่างทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ Package icon ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคาร สสจ.อ่างทอง.zip
20 มี.ค. 63 ประกาศร่าง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ Package icon ประกาศร่าง 20 มี.ค.63.zip
20 มี.ค. 63 ประกาศร่าง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ Package icon ประกาศร่าง 20 มี.ค.63.zip

ข่าวงานทรัพยากรบุคคล

วันที่ เรื่อง เอกสารดาวน์โหลด
17/03/2020 แบบกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ
02/03/2020 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง
26/02/2020 ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 2563
18/02/2020 หลักสูตรสถาบันพระบรมราชชนก ปี 2563
13/02/2020 รับย้ายข้าราชการ

หนังสือเวียน/ข่าวประกาศ

เรื่อง ดาวน์โหลดเอกสาร

รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

PDF icon แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค.pdf

บันทึกข้อความลงนามและขอเผยแพร่บนเว็บไซต์

PDF icon บันทึกข้อความลงนามและขอเผยแพร่บนเว็บไซต์.pdf

รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

PDF icon รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน.pdf

ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

PDF icon แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานEB15.pdf

ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

PDF icon บันทึกข้อความลงนามประกาศและขอเผยแพร่.pdf

หน้า

ประชุมภายในสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง

ครั้งที่ เรื่อง เอกสารสรุปวาระ กวป. รับรองรายงานการประชุม
5/2562

เอกสารสรุป กวป. ครั้งที่ 5 วันที่ 28 ก.พ. 2563

PDF icon สรุป กวป. กุมภาพันธ์ 2563.pdf

4/2563

สรุป กวป. ครั้งที่ 4 วันที่ 31 ม.ค. 2563

PDF icon kwp040163.pdf

3/2563

เอกสารสรุป กวป. ครั้งที่ 3 วันที่ 3 ม.ค. 2563

PDF icon สรุป กวป.ธันวาคม 2562.pdf

2/2563

เอกสารสรุป กวป. ครั้งที่ 2 วันที่ 2 ธ.ค. 2562

PDF icon 2_2563.pdf

1/2563

สรุปการประชุม กวป. ครั้งที่ 1 วันที่ 31 ต.ค. 2562

PDF icon สรุป รง.กวป.1.2563.pdf

หน้า

Nature
Nature
Nature
Nature
Nature
Nature
Nature
Nature
Nature
Nature