ประชาสัมพันธ์

สถานที่ :
เอกสารดาวน์โหลด :

วันที่ 22 กันยายน 2563
นางกอบแก้ว ตั้งจิตธรรม ประธานแม่บ้านสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง พร้อมคณะ ออกเยี่ยมให้กำลังใจพร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภค แก่ผู้ป่วยติดเตียง ในพื้นที่ จังหวัดอ่างทอง

สถานที่ :
โรงพยาบาลอ่างทอง
เอกสารดาวน์โหลด :

วันที่ 18 กันยายน 2563
สำนักงานสาธารณสถขจังหวัดอ่างทอง โดย กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข ได้จัดประชุมถ่ายทอดแผนสุขภาพจังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ ห้องประชุม โรงพยาบาลอ่างทอง โดย นายศรีศักดิ์ ตั้งจิตธรรม นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานการประชุม ผู้เข้าประชุม ได้แก่ ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ ของโรงพยาบาลทุกแห่ง และสาธารณสุขอำเภอทุกแห่ง

สถานที่ :
เอกสารดาวน์โหลด :

วันที่ 15 กันยายน 2563
กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง ได้จัดประชุมคณะกรรมการหมอพื้นบ้านจังหวัดอ่างทอง เพื่อพิจารณาออกหนังสือรับรองหมอพื้นบ้าน ครั้งที่ 1/2563 โดยมีนายพงษ์พันธ์ วิเชียรสมุทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานการประชุม และกรรมการหมอพื้นบ้านร่วมประชุม

สถานที่ :
เอกสารดาวน์โหลด :

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง โดย กลุ่มงานพัฒนายุทธสาสตร์สาธารณสุข ได้จัดประชุมถ่ายทอดแผนสุขภาพจังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ ห้องประชุมรัตนศิริวิไล ชั้น7 โรงพยาบาลอ่างทอง โดยนายแพทย์ศรีศักดิ์ ตั้งจิตธรรม นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานการประชุม ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลทุกแห่ง และสาธารณสุขอำเภอทุกอำเภอ

หน้า

จัดซื้อ - จัดจ้าง

ข่าวงานทรัพยากรบุคคล

วันที่ เรื่อง เอกสารดาวน์โหลด
01/10/2020 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา และสถานที่ ในการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ตำแหน่งนายช่างเทคนิค ตำแหน่งเภสัชกร
16/09/2020 ประกาศจังหวัดอ่างทอง เรื่อง รับสมัครบุคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
10/09/2020 แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดทำผลงานวิชาการเพื่อประเมินแต่งตั้งตำแหน่งเภสัชกร ระดับชำนาญการ และเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่งเภสัชกร ระดับชำนาญการ
10/09/2020 ใบสมัครคัดเลือกหัวหน้ากลุ่มงาน
27/08/2020 การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งแพทย์แผนไทบปฏิบัติการ

หนังสือเวียน/ข่าวประกาศ

เรื่อง ดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๗) ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓

PDF icon d007.pdf

รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

PDF icon แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค.pdf

บันทึกข้อความลงนามและขอเผยแพร่บนเว็บไซต์

PDF icon บันทึกข้อความลงนามและขอเผยแพร่บนเว็บไซต์.pdf

รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

PDF icon รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน.pdf

ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

PDF icon แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานEB15.pdf

หน้า

ประชุมภายในสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง

ครั้งที่ เรื่อง เอกสารสรุปวาระ กวป. รับรองรายงานการประชุม
10/2563

สรุปประชุม กวป. ครั้งที่ 10 วันที่ 28 ส.ค. 2563

PDF icon สรุปรายงานการประชุม กวป.28 ส.ค. 63.pdf

9/2563

เอกสารประชุม กวป. ครั้งที่ 9 วันที่ 31 ก.ค. 2563

PDF icon สรุป กวป.กรกฎาคม 2563.pdf

8/2563

สรุปประชุม กวป. ครั้งที่ 8 วันที่ 30 มิ.ย. 2563

PDF icon สรุปรายงานการประชุม กวป.มิถุนายน 2563.pdf

7/2563

เอกสารประชุม กวป. ครั้งที่ 7 วันที่ 12 มิ.ย. 2563

PDF icon สรุป กวป. ครั้งที่ 7 วันที่ 12 มิถุนายน 2563.pdf

6/2563

เอกสารสรุป กวป. ครั้งที่ 6 วันที่ 1 พ.ค. 2563

PDF icon สรุป กวป. 1 พ.ค. 63.pdf

หน้า

หน้า

ครั้งที่ เรื่อง รายงานสรุป
6/2563 รายงานการประชุมคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (ปสน.) จังหวัดอ่างทอง PDF icon รายงานการประชุม ปสน. ครั้งที่ 6 ปี 2563.pdf
5/2563 รายงานการประชุมคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (ปสน.) จังหวัดอ่างทอง PDF icon รายงานการประชุม ปสน. ครั้งที่ 5 ปี 2563.pdf
4/2563 รายงานการประชุมคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (ปสน.) จังหวัดอ่างทอง PDF icon รายงานการประชุม ปสน.ครั้งที่ 4 ปี 2563.pdf
3/2563 รายงานการประชุมคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (ปสน.) จังหวัดอ่างทอง PDF icon รายงานการประชุม ปสน.ครั้งที่ 3 ปี 2563.pdf
2/2563 รายงานการประชุมคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (ปสน.) จังหวัดอ่างทอง PDF icon รายงานการประชุม ปสน. ครั้งที่ 2 ปี 2563.pdf

หน้า

Nature
Nature
Nature
Nature
Nature
Nature
Nature
Nature
Nature
Nature