ประชาสัมพันธ์

สถานที่ :
เอกสารดาวน์โหลด :

วันที่ 12 มกราคม 2564 ทีมช่วยเหลือเยียวยาจิตใจผู้ประสบภาวะวิกฤต (MCATT)
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทองนำโดยนายสมยศ แสงหิ่งห้อย หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ
สุขภาพจิตและยาเสพติด ติดตามเยี่ยมการปฏิบัติงานดูแลจิตใจของผู้เข้ากักกันตัวในสถานที่กักตัว
(Local Quarantine) ของจังหวัดอ่างทอง ณ อพาร์ตเม้นต์แสงตุลา อ.โพธิ์ทอง และโรงพยาบาลสนาม 
ณ โรงพยาบาลป่าโมก รวมทั้งการสร้างความเข้มแข็งทางใจให้กับบุคลากรสาธารณสุขที่ปฏิบัติงาน

สถานที่ :
เอกสารดาวน์โหลด :

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง โดยกลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมฯ
เตรียมสถานที่ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและฝึกปฏิบัติการใส่ชุด การเก็บ การขนย้ายขยะติดเชื้อ
ให้กับแม่บ้านสถานที่กักกันตัว สถานที่กักกันตัว ต.บางพลับ อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง

สถานที่ :
เอกสารดาวน์โหลด :

วันที่ 29 ธันวาคม 2563
ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 4 นายแพทย์พูลลาภ ฉันทวิจิตรวงศ์ พร้อมด้วยสาธารณสุขนิเทศ นายแพทย์สมยศ ศรีจารนัย นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง นายแพทย์ศรีศักดิ์ ตั้งจิตธรรม และคณะ ร่วมตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจบุคลากรและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางภนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 และตรวจเยี่ยมหน่วยคัดกรองโรคโควิด-19 ณ โรงพยาบาลอ่างทอง

สถานที่ :
เอกสารดาวน์โหลด :

วันที่ 24 ธันวาคม 2563
นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วย นายแพทย์ศรีศักดิ์ ตั้งจิตธรรม นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง พร้อมทีมเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ร่วมออกตรวจ กิจกรรมทำความสะอาดตลาดและตรวจเยี่ยมให้กำลังใจประชาชน ในเขตเทศบาลเมืองอ่างทอง

หน้า

จัดซื้อ - จัดจ้าง

วัน เดือน ปี รายการจัดซื้อ-จัดจ้าง เอกสารดาวน์โหลด
20 ม.ค. 2021 รายงาน สขร.1 ประจำเดือน ธันวาคม 2563 PDF icon -แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน ธ.ค.pdf, PDF icon หนังสือส่งพร้อมแบบรายงาน สขร. 1 ธ.ค. 63.pdf
15 ม.ค. 2021 ประกาศร่าง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 9 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ Package icon ประกาศร่าง 15 ม.ค. 64.zip
15 ม.ค. 2021 ประกาศร่าง ประกวดราคาซื้อ เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ Package icon ประกาศร่าง 15 ม.ค. 64.zip
14 ม.ค. 2021 ประกาศยกเลิกการจัดซื้อคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ ๑ PDF icon ประกาศยกเลิก.pdf
12 ม.ค. 2021 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารโรงซักฟอก จ่ายกลาง โรงพยาบาลป่าโมก PDF icon IT-01 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 1.pdf, Package icon ประกาศและเอกสารเชิญชวน อาคารโรงวักฟอกโรงพยาบาลป่าโมก.zip

ข่าวงานทรัพยากรบุคคล

วันที่ เรื่อง เอกสารดาวน์โหลด
18/01/2021 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
18/01/2021 รักษาการในตำแหน่งสาธารณสุขอำเภอไชโย (นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ)
18/01/2021 รักษาการในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
18/01/2021 ประกาศผลการคัดเลือก ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
13/01/2021 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

หนังสือเวียน/ข่าวประกาศ

เรื่อง ดาวน์โหลดเอกสาร

รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

Package icon รายงานวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณพ.ศ.2563.zip

ประกาศแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2563

Package icon EB1.zip

ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๗) ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓

PDF icon d007.pdf

รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

PDF icon แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค.pdf

บันทึกข้อความลงนามและขอเผยแพร่บนเว็บไซต์

PDF icon บันทึกข้อความลงนามและขอเผยแพร่บนเว็บไซต์.pdf

หน้า

ประชุมภายในสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง

ครั้งที่ เรื่อง เอกสารสรุปวาระ กวป. รับรองรายงานการประชุม
3/2563 PDF icon สรุป กวป.ครั้งที่ 3 วันพุธที่ 2 ธ.ค. 63.pdf

10/2563

สรุปประชุม กวป. ครั้งที่ 10 วันที่ 28 ส.ค. 2563

PDF icon สรุปรายงานการประชุม กวป.28 ส.ค. 63.pdf

9/2563

เอกสารประชุม กวป. ครั้งที่ 9 วันที่ 31 ก.ค. 2563

PDF icon สรุป กวป.กรกฎาคม 2563.pdf

8/2563

สรุปประชุม กวป. ครั้งที่ 8 วันที่ 30 มิ.ย. 2563

PDF icon สรุปรายงานการประชุม กวป.มิถุนายน 2563.pdf

7/2563

เอกสารประชุม กวป. ครั้งที่ 7 วันที่ 12 มิ.ย. 2563

PDF icon สรุป กวป. ครั้งที่ 7 วันที่ 12 มิถุนายน 2563.pdf

หน้า

ครั้งที่ เรื่อง หนังสือเชิญ และวาระการประชุม สรุปวาระการประชุม รับรองผลการประชุม
2/2564 สรุปรายงานการประชุมหัวหน้ากลุ่มงาน ครั้งที่ 2 วันที่ 26 พ.ย.63 PDF icon สรุป คกก.บริหาร ครั้งที่ 2 (26 พ.ย. 63).pdf

10/2563 การประชุมหัวหน้ากลุ่มงาน ครั้งที่ 10 วันที่ 30 กรกฏาคม 2563 PDF icon สรุป คกก.บริหาร สสจ.กรกฎาคม 2563.pdf

9/2563 การประชุมหัวหน้ากลุ่มงาน ครั้งที่ 9 วันที่ 25 มิถุนายน 2563 PDF icon สรุป คกก.บริหาร ครั้งที่ 8 วันที่ 25 มิถุนายน 2563.pdf

8/2563 การประชุมหัวหน้ากลุ่มงาน ครั้งที่ 8 วันที่ 2 มิถุนายน 2563 PDF icon สรุป คกก.บริหาร ครั้งที่ 8 วันที่ 2 มิถุนายน 2563.pdf

7/2563 การประชุมหัวหน้ากลุ่มงาน ครั้งที่ 7 วันที่ 30 เมษายน 2563 PDF icon สรุป คกก.บริหาร 30 เม.ย. 63.pdf

หน้า

ครั้งที่ เรื่อง รายงานสรุป
6/2563 รายงานการประชุมคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (ปสน.) จังหวัดอ่างทอง PDF icon รายงานการประชุม ปสน. ครั้งที่ 6 ปี 2563.pdf
5/2563 รายงานการประชุมคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (ปสน.) จังหวัดอ่างทอง PDF icon รายงานการประชุม ปสน. ครั้งที่ 5 ปี 2563.pdf
4/2563 รายงานการประชุมคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (ปสน.) จังหวัดอ่างทอง PDF icon รายงานการประชุม ปสน.ครั้งที่ 4 ปี 2563.pdf
3/2563 รายงานการประชุมคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (ปสน.) จังหวัดอ่างทอง PDF icon รายงานการประชุม ปสน.ครั้งที่ 3 ปี 2563.pdf
2/2563 รายงานการประชุมคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (ปสน.) จังหวัดอ่างทอง PDF icon รายงานการประชุม ปสน. ครั้งที่ 2 ปี 2563.pdf

หน้า

Nature
Nature
Nature
Nature
Nature
Nature
Nature
Nature
Nature
Nature