ประชาสัมพันธ์

สถานที่ :
เอกสารดาวน์โหลด :

วันที่ 23 มกราคม 2563
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เปิดงานมหกรรม “สุขภาพดี วิถีคนอ่างทอง” เพิ่มบทบาทเป็น อสม.หมอประจำบ้าน นำนโยบายสุขภาพสู่ประชาชน เป็นต้นแบบสุขภาพดี โดยมีนายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค ผู้บริหารส่วนกลางและเขตสุขภาพที่ 4 ผู้ว่าราชการจังหวัด นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านทุกอำเภอ จังหวัดอ่างทอง เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 4,000 คน

สถานที่ :
เอกสารดาวน์โหลด :

วันที่ 21  มกราคม 2563
 นายแพทย์ทวีโชค โรจนอารัมภ์กุล นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนางานส่งเสริมสุขภาพกลุ่มแม่และเด็ก จังหวัดอ่างทอง

สถานที่ :
เอกสารดาวน์โหลด :

วันที่ 20  มกราคม 2563
นายแพทย์ศรีศักดิ์ ตั้งจิตธรรม นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานการประชุมผู้บริหาร สาธารณสุขระดับอำเภอ เตรียมความพร้อม การจัดงาน มหกรรมสุขภาพ วิธีคนอ่างทอง

สถานที่ :
เอกสารดาวน์โหลด :

วันที่ 20 มกราคม 2563  
นายแพทย์ศรีศักดิ์ ตั้งจิตธรรม นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานการประชุมติดตามความก้าวหน้า การเตรียมความพร้อม การจัดงาน มหกรรมสุขภาพ วิธีคนอ่างทอง 

หน้า

จัดซื้อ - จัดจ้าง

หนังสือเวียน/ข่าวประกาศ

เรื่อง ดาวน์โหลดเอกสาร

ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

PDF icon แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานEB15.pdf

ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

PDF icon บันทึกข้อความลงนามประกาศและขอเผยแพร่.pdf

ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

PDF icon ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต ประจำปีงบประะมาณ พ.ศ. 2563.pdf

พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562

PDF icon พ_ร_บ_ มาตรฐานทางจริยธรรม 2562.pdf

ประกาศแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2562

PDF icon แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานEB8.pdf

หน้า

ประชุมภายในสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง

ครั้งที่ เรื่อง เอกสารสรุปวาระ กวป. รับรองรายงานการประชุม
3/2563

เอกสารสรุป กวป. ครั้งที่ 3 วันที่ 3 ม.ค. 2563

PDF icon สรุป กวป.ธันวาคม 2562.pdf

2/2563

เอกสารสรุป กวป. ครั้งที่ 2 วันที่ 2 ธ.ค. 2562

PDF icon 2_2563.pdf

1/2563

สรุปการประชุม กวป. ครั้งที่ 1 วันที่ 31 ต.ค. 2562

PDF icon สรุป รง.กวป.1.2563.pdf

4/2562

สรุปการประชุม กวป. ครั้งที่ 4 วันที่ 30 ส.ค. 2562

PDF icon สรุป กวป. ส.ค. 62.pdf

3/2562

สรุปการประชุม กวป. ครั้งที่ 3 วันที่ 28 มิ.ย. 2562

PDF icon สรุป กวป. 28 มิ.ย. 62.pdf

หน้า

Nature
Nature
Nature
Nature
Nature
Nature
Nature
Nature
Nature
Nature