ดาวน์โหลดเอกสาร

วัน เดือน ปี ชื่อ เอกสารดาวน์โหลด
29 มิ.ย. 2563 เอกสารประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานเสริมความเข็มแข็งกลไกการทำงานระบบสุขภาพชุมชน Package icon เอกสารประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานเสริมความเข็มแข็งฯ.zip
22 มิ.ย. 2563 รายละเอียดประกอบคำของบค่าเสื่อม ปีงบ 64 Package icon รายละเอียดและบัญชีครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง และ ICT งบค่าเสื่อม ปี 64.zip
10 มิ.ย. 2563 รายงานสุขภาพคนไทย 2563 Package icon รายงานสุขภาพคนไทย 2563.zip
02 มิ.ย. 2563 รายงานผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ PA (9 เดือน) File แบบฟอร์ม PA ให้จังหวัดกรอก ปี 63 (ภาพเขต) _รอบ 9 เ.xlsx
01 มิ.ย. 2563 แบบรายงานผลการดำเนินงานระดับอำเภอตามนโยบายสำคัญ รอบ 9 เดือน Package icon แบบรายงานผลการดำเนินงานระดับอำเภอตามนโยบายสำคัญ รอบ 9 เดือน.zip
22 พ.ค. 2563 เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 PDF icon เกณฑ์ราคากลางระบบคอมพิวเตอร์ 2563.pdf
02 พ.ค. 2563 วาระการประชุม (9 เมย 63) PDF icon วาระการประชุม (9 เมย 63).pdf
15 เม.ย. 2563 สรุปผลการดำเนินงาน PA ไตรมาส 2 ปี 2563 เขตสุขภาพที่ 4 PDF icon นำเสนอ PA ไตรมาส 2 ปี 2563 เขตสุขภาพที่ 4 v2.pdf, PDF icon สรุปPA Q2.pdf, PDF icon สรุปPA Q2_02.pdf
25 มี.ค. 2563 ใบส่งตัว COVID-19 สำหรับด่านตรวจ PDF icon ใบส่งตัว COVID-19 สำหรับด่านตรวจ(24มีค63).pdf
23 มี.ค. 2563 เอกสารประกอบการประชุม คกก.โรคติดต่อ PDF icon ระเบียบวาระประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อ ครั.pdf
16 มี.ค. 2563 ประชุมชี้แจงบทบาทและอำนาจหน้าที่ตาม พรบ.โรคติดต่อ พ.ศ. 2558 กรณี โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) File 0กำหนดการ160363.docx, File 1สถานการณ์corona virus 160363.pptx, File 2แนวทางบังคับใช้กฎหมาย.pptx, PDF icon 3แต่งตั้ง จพต ฉ3.PDF, PDF icon 4แต่งตั้ง จพต ฉ 4.PDF, PDF icon 5เครื่องแบบ เครื่องหมาย.PDF, PDF icon 6เอกสารหมายเลข1 ประกาศเเละเเบบฟอร์ม.pdf, PDF icon 7เอกสารหมายเลข 2 ประกาศเเละเเบบฟอร์ม.PDF, File 8.1แนวทางกักกัน-ATG130363.docx, File 8.2ทีมอาสา COVID-19.pptx, File 8.3แบบเฝ้าระวังอาการกลุ่มเสี่ยง COVID-19_อ่างทอง.docx, PDF icon 8แนวทางการ Quarantine_120363_final.pdf, PDF icon 9แนวทางการจัดการด้าน อวล กรมอนาม.pdf, PDF icon 10การจัดระบบ อสม 12-3-63.pdf, PDF icon 11แนวทางการดูแลสุขภาพจิต สำหรับ อ.pdf, PDF icon แนวทางการจัดระบบบริการG33_2.pdf, File เบอร์ปรึกษาCOVID-19.docx
09 มี.ค. 2563 การขึ้นทะเบียนหน่วยบริการเป็นหน่วยบริการปฐมภูมิหรือเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ ปี 2563 Package icon ขึ้นทะเบียนหน่วยบริการปฐมภูมิ 63.zip
25 ก.พ. 2563 ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 2563 Package icon การประเมินผลกาปฏิบัติราชการ 2563-1-1.zip
14 ก.พ. 2563 แบบฟอร์มรายงาน PA ไตรมาส 2 ปี 2563
11 ก.พ. 2563 ประชุมชี้แจงแนวทางตรวจสอบภายในปี 2563 (วันที่ 3,11 กุมภาพันธ์ 2563) Package icon ประชุม รพ.สต.zip
07 ก.พ. 2563 แนวทางการปฏิบัติในการเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี PDF icon แนวทางปฏิบัติในการเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี.pdf
05 ก.พ. 2563 รายงานผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เขตสุขภาพที่ 4
03 ก.พ. 2563 ประชุมชี้แจงแนวทางตรวจสอบภายในปี 2563 วันที่ 3 กพ 63 Package icon ประชุมตรวจสอบภายใน 3 กพ 63.zip
29 ม.ค. 2563 แบบสอบทานตรวจสอบภายในปีงบประมาณ 2563 Package icon แบบสอบทานตรวจสอบภายในปีงบประมาณ 2563.zip
29 ม.ค. 2563 รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามนโยบายการพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ (Medical Hub) ประจำปีงบประมาณ 2562 PDF icon รายงานสรุปผลการปฏิบัติราชการของส่วนราช ประจำปี 2562 (ฉบับสมบรูณ์ V5).pdf
20 ม.ค. 2563 คู่มือแนวทางการจัดตั้งหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิตาม พรบ. สุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ.2562 PDF icon คู่มือจัดตั้ง หน่วยบริการและเครือข่ายหน่.pdf
27 ธ.ค. 2562 แจ้งแนวทางการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 PDF icon แนวทางการตรวจราชการฯ.pdf
25 ธ.ค. 2562 เล่มแผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2563 PDF icon เล่มรายละเอียด_แผนการตรวจราชการ ปีงบประมาณ 2563.pdf
24 ธ.ค. 2562 พระราชบัญญัติ ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ PDF icon พรบ.ส่งเสริมรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม2561ฉ.2.PDF
24 ธ.ค. 2562 ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม PDF icon ประกาศกระทรวงทรัพยากรEIA040162.pdf
23 ธ.ค. 2562 เล่มคำรับรองปฏิบัติราชการ (Performance Agreement : PA) ของผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข PDF icon คำรับรองการปฏิบัติราชการ (Performance Agreement PA) ของผู้.pdf
20 ธ.ค. 2562 แนวทางกาปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขในพื้นที่ระหว่างองค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่น (อบต./เทศบาล) และกระทรวงสาธารณสุข (รพ.สต.) <<ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่>>
20 ธ.ค. 2562 แบบรายงานผลการดำเนินงานตามคำรับรองฯ (PA) และรูปเล่มรายละเอียดตัวชี้วัดประเด็นคำรับรองปฏิบัติราชการ (PA) ปีงบประมาณ 2563 File แบบฟอร์ม PA ให้จังหวัดกรอก ปี 63 (ไตรมาส 1).xlsx, PDF icon รูปเล่มรายละเอียดตัวชี้วัดประเด็นคำรับรองปฏิบัติราชการ ( PA) เขต 4 ปี 2563.pdf, PDF icon คำรับรองการปฏิบัติราชการ (Performance Agreement PA) ของผู้.pdf
09 ธ.ค. 2562 แผนการนิเทศ คปสอ ปี 63 รอบ 1 File แผนการนิเทศ คปสอ ปี 63 รอบ 1.docx
06 ธ.ค. 2562 ตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล Package icon 63ตัวชี้วัด ผอ.รพ. ปี 63 รอบที่ 1 ลง web.zip

หน้า