คู่มือสำหรับประชาชน

กระบวนงาน ไฟล์กระบวนงาน
01. การขออนุญาตประกอบกิจการและดำเนินการคลินิก File 01.docx
02. การขอต่ออายุใบอนุญาตให้ประกอบกิจการคลินิก File 02.docx
03. การขอต่ออายุใบอนุญาตให้ดำเนินการคลินิก File 03.docx
04. การขอเปลี่ยนตัวผู้ดำเนินการคลินิก File 04.docx
05. การขอเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการคลินิก File 05.docx
06. การขอรับใบแทนใบอนุญาตให้ดำเนินการคลินิก File 06.docx
07. การแสดงความจำนงเป็นผู้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการคลินิก กรณีผู้รับอนุญาตตาย File 07.docx
08. การแจ้งเลิกประกอบกิจการคลินิก File 08.docx
09. การชำระค่าธรรมเนียมคลินิกประจำปี File 09.docx
10. การขอเปลี่ยนแปลงรายการใบอนุญาตให้ประกอบกิจการคลินิก File 10.docx
11. การขอเปลี่ยนแปลงรายการใบอนุญาตให้ดำเนินการคลินิก File 11.docx
12. การขอโอนใบอนุญาตให้ประกอบกิจการคลินิก File 12.docx
13. การรับใบแทนใบอนุญาตให้ประกอบกิจการคลินิก/การขอรับใบแทนสมุดทะเบียนคลินิก File 13.docx
14. การขอใบรับแจ้งสถานพยาบาลประเภทที่ไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืนซึ่งไม่ต้องอยู่ในบังคับพระราชบัญญัติสถานพยาบาล File 14.docx
15. การรับรองมาตรฐานสถานประกอบการเพื่อสุขภาพหรือเพื่อเสริมสวย(กรณีรายใหม่และกรณีรายต่ออายุ) File 15.docx
16. การขออนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน File 16.docx
17. การขออนุญาตขายส่งยาแผนปัจจุบัน File 17.docx
18. การขออนุญาตโฆษณาขายยาทางสื่อทั่วไป File 18.docx
19. การอนุญาตผลิตนําหรือสั่งยาตัวอย่างเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อการขึ้นทะเบียนตํารับยาแผนโบราณ File 19.docx
20. การออกใบแทนใบสำคัญขึ้นทะเบียนตำรับยา File 20.docx
21. การขออนุญาตขายยาแผนปัจจุบันเฉพาะยาบรรจุเสร็จสำหรับสัตว์ File 21.docx
22. การขึ้นทะเบียนตำรับยาแผนโบราณที่เป็นยาสมุนไพรเดี่ยวหรือตำรับยาหม่อง กรณีสูตรตำรับที่มีการรับขึ้นทะเบียนแล้ว File 22.docx
23. การขออนุญาตผลิต ขาย นำหรือสั่ง ยาแผนโบราณ File 23.docx
24. การขออนุญาตผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่าย หรือมีไว้ครอบครองเพื่อจำหน่าย ซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท ๓ File 24.docx
25. การขออนุญาตผลิต นำเข้า ส่งออก ขาย ขายนอกสถานที่ที่ระบุไว้ในใบอนุญาต ซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 3 หรือประเภท 4 File 25.docx

หน้า