คู่มือสำหรับประชาชน

กระบวนงาน ไฟล์กระบวนงาน
51. การขอใบอนุญาตให้มีไว้ในครอบครองหรือใช้ประโยชน์ซึ่งวัตถุออกฤทธิ์เพื่อใช้ในสถานพยาบาล (กรณีสถานพยาบาลเอกชน) File 51.docx
52. การต่ออายุใบอนุญาตให้มีไว้ในครอบครองหรือใช้ประโยชน์ซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ File 52.docx
53. การขอรับเลขสถานที่ผลิตอาหารที่ไม่เข้าข่ายโรงงาน File 53.docx
54. การขอแก้ไขสถานที่ผลิตอาหารที่ไม่เข้าข่ายโรงงาน File 54.docx
55. การขอแก้ไขสถานที่ผลิตอาหารที่ไม่เข้าข่ายโรงงาน (กรณีไม่ต้องตรวจสถานที่ผลิต) File 55.docx
56. การขออนุญาตตั้งโรงงานผลิตอาหาร และการขอเพิ่มประเภทอาหาร File 56.docx
57. การขอต่ออายุใบอนุญาตผลิตอาหาร File 57.docx
58. การขอย้ายสถานที่ผลิต สถานที่เก็บอาหาร กรณีเข้าข่ายโรงงาน File 58.docx
59. การเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาตผลิตอาหาร (กรณีไม่ต้องตรวจสถานที่ผลิต) File 59.docx
60. การเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาตผลิตอาหาร (กรณีต้องตรวจสถานที่ผลิต) ได้แก่ การขอเพิ่ม-ลดบริเวณหรืออาคารผลิตและสถานที่เก็บ การเปลี่ยนแปลงแบบแปลนแผนผัง File 60.docx
61. การขอรับใบแทนใบอนุญาตผลิตอาหาร File 61.docx
62. การขออนุญาตนำหรือสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักรและการขอเพิ่มประเภทอาหาร File 62.docx
63. การขอต่ออายุใบอนุญาตนำหรือสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักรและการขอใบแทนใบอนุญาตฯ File 63.docx
64. การขอย้ายสถานที่นำหรือสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักรและสถานที่เก็บอาหาร File 64.docx
65. การขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขรายการที่รับอนุญาตนำหรือสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักร File 65.docx
66. การขออนุญาตและแก้ไขรายการผลิตภัณฑ์ ประเภทวัตถุเจือปนอาหาร File 66.docx
67. การขออนุญาตและแก้ไขรายการผลิตภัณฑ์อาหารประเภทอื่นที่นอกเหนือจากอาหารควบคุมเฉพาะ, ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ,รอยัลเยลลีและผลิตภัณฑ์รอยัลเยลลี,นมโคนมปรุงแต่งนมเปรี้ยวผลิตภัณฑ์ของนมไอศกรีมเครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทอาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทและอาหารวัต File 67.docx
68. การขออนุญาตและแก้ไขรายการผลิตภัณฑ์อาหารประเภทนมโค, นมปรุงแต่ง, นมเปรี้ยว, ผลิตภัณฑ์ของนม, ไอศกรีม, เครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทและอาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท File 68.docx
69. การอนุญาตโฆษณาอาหาร File 69.docx
70. การขอประทับตรารับรองหนังสือมอบอำนาจขอรหัสประจำตัวผู้ประกอบการเครื่องสำอาง File 70.docx
71. การขอจดแจ้งรายละเอียดการผลิตเพื่อขายหรือนำเข้าเพื่อขายเครื่องสำอางควบคุม File 71.docx
72. การขอนำเข้าเครื่องมือแพทย์เพื่อใช้เฉพาะตัว File 72.docx
73. การขอนำเข้าเครื่องมือแพทย์เพื่อศึกษาวิเคราะห์ หรือทดสอบคุณภาพและมาตรฐานของเครื่องมือแพทย์ File 73.docx
74. การขอนำเข้าซึ่งอาหารเพื่อเป็นตัวอย่างสำหรับขึ้นทะเบียนตำรับอาหารหรือ เพื่อพิจารณาในการสั่งซื้อ (อ.16) File 74.docx
75.การขอรับใบแทนใบอนุญาตให้ประกอบกิจการโรงพยาบาล/การขอใบแทนสมุดทะเบียนสถานพยาบาล File 75.docx

หน้า