กรอบการนิเทศงานและแบบฟอร์มการนำเสนอบางประเด็น

พ, 2018-01-03 11:15 -- kongkrit
วัน/เดือน/ปี: 
3 ม.ค. 2018
Body: 

1.ประเด็นการนิเทศงานขอแต่ละกลุ่มงานเพื่อให้ คปสอ. จัดเตรียมข้อมูลเพื่ีอสำหรับการนิเทศของคณะนิเทศ
2. รูปแบบการนำเสนอ 2 ประเด็นคือ การเงิน และการถ่ายทอดตัวชี้วัดรายบุคคล

เอกสารดาวน์โหลด: