การจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป กรณีลูฏจ้างชั่วคราว (รายเดือน) เงินบำรุง ที่มีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งของ พกส.