การถ่ายทอดตัวชี้วัด OS matrix รพอ่าทอง และ รพ.ชุมชนทุกแห่ง

อ, 2014-12-02 13:20 -- plan
วัน/เดือน/ปี: 
2 ธ.ค. 2014
Body: 

เอกสารที่ส่งประกอบด้วย
1. การถ่ายทอดตัวชี้วัด os matrix ของโรงพยาบาลอ่างทองและโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง
2. แบบวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์หลัก และตัวชี้วัดของหน่วยงานที่เป็น ผู้รับผิดชอบหลัก ( owner) ของโรงพยาบาลอ่างทองและ รพ.ชุมชนทุกแห่ง
3 เป้าหมายของตัวชี้ัวัด

เอกสารดาวน์โหลด: