การประชุมหัวหน้ากลุ่มงาน ครั้งที่ 9 วันที่ 30 ต.ค. 60