การประชุม กวป. ครั้งที่ 1 วันที่ 21 กย. 60 (สมัยวิสามัญ)

อ, 2017-10-03 15:49 -- kongkrit

สรุปรายงานการประชุม กวป. ครั้งที่ 1 วันที่ 21 กย. 60 (สมัยวิสามัญ)

ครั้งที่: 
1/2560
รับรองรายงานการประชุม: 

เอกสารรายงานสรุป กวป.: 

สรุปรายงานการประชุม กวป. ครั้งที่ 1 วันที่ 21 กย. 60 (สมัยวิสามัญ)