ค่านิยมกระทรวงสาธารณสุข

ศ, 2016-11-18 08:38 -- pure
วัน เดือน ปี ที่จัดกิจกรรม: 
ศุกร์, พฤศจิกายน 18, 2016

Mastery   เป็นนายตัวเอง

Originality   เร่งสร้างสิ่งใหม่

People Centered Approach   ใส่ใจประชาชน

Humility   ถ่อมตนอ่อนน้อม