ตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการสาธารณสุขอำเภอ รอบที่ 2 ปี 2561