ตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล