ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท “ในหลวง รัชกาลที่ ๙” ครั้งเสด็จฯ พื้นที่อ่างทอง

พ, 2017-01-18 15:28 -- pure
สถานที่: 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง
วัน เดือน ปี ที่จัดกิจกรรม: 
พุธ, มกราคม 18, 2017

จังหวัดอ่างทอง เป็นจังหวัดเล็กๆ ที่อยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพมหานคร มีประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจ โดยเฉพาะความเจริญรุ่งเรืองของพุทธศาสนา ซึ่งจะเห็นได้จากวัดวาอารามที่มีอยู่มากมายทั่วจังหวัด ตลอดจนประชาชนที่มีชีวิตความเป็นอยู่อย่างสงบสุข เรียบง่าย บ่มเพาะจิตใจด้วยหลักธรรมทางศาสนา วิถีของเกษตรแห่งที่ราบลุ่มภาคกลางนี้จึงมีความสุขตามอัตภาพ ภายใต้ร่มพระบารมีแห่งพระมหากษัตริยาธิราชเจ้าเสมอมา ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อความผาสุกพสกนิกรชาวไทย และได้เสด็จทรงเยี่ยมราษฎรในถิ่นทุรกันดารต่างๆ ทั่วราชอาจักร

   

       สำหรับจังหวัดอ่างทองนั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ ได้เสด็จมาทรงประกอบพระราชกรณียกิจ และทรงเยี่ยมเยียนดูแลทุกข์ สุข ของราษฎรหลายครั้ง นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณเหนือกล้าเหนือกระหม่อมของปวงชนชาวจังหวัดอ่างทอง อย่างหาที่สุดมิได้ดังปรากฏหลักฐานดังนี้

       

       วันที่ 25 มกราคม พ.ศ.2513 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินวัดสระเกษ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง เพื่อทรงบำเพ็ญกุศลบวงสรวงอนุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จากนั้นได้เสด็จประทับพักผ่อนพระราชอิริยบถ และเสวยพระกระยาหารกลางวัน ณ แพซึ่งเทียบท่าอยู่ในแม่น้ำเจ้าพระยา หน้าวัดสระเกษ

       

       วันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ.2516 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดไชโยวรวิหาร อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง เพื่อทรงสักการะพระพุทธรูปหลวงพ่อโต ที่สร้างขึ้นโดยสมเด็จพุฒาจารย์โต พรหมรังษี และทรงเยี่ยมราษฎรที่มารอเฝ้ารับเสด็จ

       

       วันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ.2516 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าสิรินธรเทพรัตนราชสุดา กิติวัฒนาดุลโสภาคย์ และสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินส่วนพระองค์ ณ วัดศีลขันธาราม อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง และพระราชทานธงประจำรุ่นแก่ลูกเสือชาวบ้าน จำนวน 8 รุ่น

       

       วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ.2516 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินต้น ณ วัดขุนอินทประมูล อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง

       

       วันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ.2516 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พร้อมด้วยสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าสิรินธรเทพรัตนราชสุดา กิติวัฒนาดุลโสภาคย์ เสด็จจากพระราชวังบางประอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปยังวัดเขียน อำเภอวิเศษชัยชาญ และวัดเกาะ อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง และทรงเยี่ยมเยียนราษฎรที่มาเฝ้ารอรับเสด็จ 

  

ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท “ในหลวง รัชกาลที่ ๙” ครั้งเสด็จฯ พื้นที่อ่างทอง
หมายเหตุ : ขอบคุณภาพจากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอ่างทอง

        วันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ.2516 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าสิรินธรเทพรัตนราชสุดา กิติวัฒนาดุลโสภาคย์ และสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ไปยังวัดวิเศษชัยชาญ อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง และทรงเยี่ยมเยียนราษฎรที่มาเฝ้ารอรับเสด็จ

       

        วันที่ 5 มกราคม พ.ศ.2519 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร พระเจ้าลูกเธอทั้ง 2 พระองค์ ไปยังวัดวิเศษชัยชาญ และวัดสี่ร้อย อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง และทรงเยี่ยมเยียนราษฎรที่มารอรับเสด็จ

       

       วันที่ 28 เมษายน พ.ศ.2516 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยพระเจ้าลูกเธอทั้ง 2 พระองค์ ไปยังวัดป่าโมกวรวิหาร อำเภอป่าโมก ที่ทำการตอนบนอ่างทอง โครงการชลประทานหลวงยางมณี อำเภอเมืองอ่างทอง และวัดท่าสุทธาวาส อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง

       

       วันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ.2519 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร และพระเจ้าลูกเธอทั้ง 2 พระองค์ เสด็จพระราชดำเนินวัดท่าสุทธาวาส เพื่อทรงนมัสการพระพุทธปฏิมากรประธาน และเสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรโครงการตุ๊กตาดินเผา

       

       วันที่ 25 มีนาคม พ.ศ.2520 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ทรงประกอบพิธีเปิดอนุสาวรีย์นายดอก นายทองแก้ว วีรบุรุษแขวงเมืองวิเศษชัยชาญ และทรงพระราชทานประจำรุ่นลูกเสือชาวบ้านจังหวัดอ่างทอง 

 

ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท “ในหลวง รัชกาลที่ ๙” ครั้งเสด็จฯ พื้นที่อ่างทอง
หมายเหตุ : ขอบคุณภาพจากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอ่างทอง

        วันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ.2521 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินทรงเททองหล่อพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 4 และพระรูปสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส พร้อมกับพระราชทานธงประจำหมู่รุ่นลูกเสือชาวบ้าน จำนวน 15 รุ่น ณ วัดศีลขันธาราม อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง

       

       วันที่ 24 มีนาคม พ.ศ.2524 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ เสด็จพระราชดำเนิน ทรงประกอบพิธีตัดลูกนิมิตพระอุโบสถ ณ วัดราชสกุณา ตำบลไผ่จำศีล อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง

       

       วันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2528 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ทรงประกอบพิธีสวมพระเกตุสมเด็จพระพุทธนวโลกุตตรธัมมบดีศรีเมือง (สมเด็จพระศรีเมืองทอง) ณ วัดต้นสน อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง พร้อมกับพระราชทานธงประจำรุ่นลูกเสือชาวบ้าน จำนวน 19 รุ่น ณ สนามวิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง

       

       วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2529 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ เสด็จพระราชดำเนิน พร้อมด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเปิดหอประดิษฐานพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ณ วัดศีลขันธาราม อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง

       

       วันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2533 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ทรงประกอบพิธียกช่อฟ้า และทรงตัดลูกนิมิตอุโบสถวัดสระแก้ว อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง

       

       วันที่ 24 เมษายน พ.ศ.2534 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธีเปิดศาลหลักเมืองจังหวัดอ่างทอง อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง