ตารางแสดงวงเงินที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างอาคารพัสดุ สสจ.อ่างทอง