นายแพทย์วรงค์ รุ่งเรือง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง มอบใบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้เข้าร่วมอบรม พัฒนาศักยภาพผู้ดูแลผู้สูงอายุ

อ, 2017-05-09 21:26 -- pure
วัน เดือน ปี ที่จัดกิจกรรม: 
อังคาร, พฤษภาคม 9, 2017

เมื่อวันที่ 09 พฤษภาคม 2560 นายแพทย์วรงค์ รุ่งเรือง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง มอบใบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้เข้าร่วมอบรม พัฒนาศักยภาพผู้ดูแลผู้สูงอายุ หรือ caregiver ร่วมกับศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี เครือข่ายสุขภาพอำเภอเมืองอ่างทอง อำเภอโพธิ์ทอง อำเภอป่าโมก อำเภอแสวงหา และอำเภอไชโย มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างผู้ดูแลผู้สูงอายุให้มีความรู้ความสามารถ ในการดูแลช่วยเหลือผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในพื้นที่ดูแลระยะยาว โดยใช้หลักสูตรกรมอนามัย จำนวน 70 ชั่วโมง แบ่งเป็นการบรรยายและฝึกปฏิบัติในห้องเรียนจำนวน 8 วันและฝึกปฏิบัติในพื้นที่ จำนวน 2 วัน ผู้เข้าอบรมประกอบด้วยผู้ดูแลผู้สูงอายุ จำนวน 200 คน ณ อาคารขุมทรัพย์ความรู้จังหวัดอ่างทอง

 

 

 

ภาพทั้งหมด คลิ๊ก