บัญชีรายการสิ่งก่อสร้างและครภัณฑ์และรายละเอียดของบลงทุนปี 63