ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการสาธารณสุขอำเภอสามโก้