ประกาศยกเลิกการประกวดราคาก่อสร้างอาคารพักแพทย์ รพ.ป่าโมก