ประกาศเผยแพร่แผนก่อสร้างอาคารสถานีอนามัย 2 ชั้น (P62030001686)