ประกาศ นิรโทษกรรมครอบครองกัญชา

จ, 2019-03-11 09:47 -- kongkrit
เอกสารดาวน์โหลด: 
วัน เดือน ปี ที่จัดกิจกรรม: 
จันทร์, มีนาคม 11, 2019

กำรมีกัญชำไว้ในครอบครองก่อนพระรำชบัญญัติยำเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 ใช้บังคับเพื่อให้ไม่ต้องรับโทษ
ผู้ที่มีกัญชำไว้ในครอบครอง หรือเป็นผู้ป่วยที่มีควำมจำเป็นต้องใช้กัญชำเพื่อรักษำโรคเฉพำะตัว ก่อนวันที่ 19 กุมภำพันธ์ 2562 ให้แสดงเอกสำร/หลักฐำนหรือใบรับรองแพทย์