ประชุมชี้แจงบทบาทและอำนาจหน้าที่ตาม พรบ.โรคติดต่อ พ.ศ. 2558 กรณี โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

จ, 2020-03-16 11:57 -- ekamorn
วัน/เดือน/ปี: 
16 มี.ค. 2020
Body: 

ประชุมชี้แจงบทบาทและอำนาจหน้าที่ตาม พรบ.โรคติดต่อ พ.ศ. 2558 กรณี โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)