ประมาณการรายจ่ายขั้นต่ำที่จำเป็็นของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ