รับมอบเกียรติบัตรรางวัลจังหวัดดีเด่น

พฤ, 2019-07-04 11:33 -- kongkrit
วัน เดือน ปี ที่จัดกิจกรรม: 
พุธ, กรกฎาคม 3, 2019

นายแพทย์ทวีโชค โรจนอารัมภ์กุล
นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)
รับมอบเกียรติบัตรรางวัลจังหวัดดีเด่นระดับเขตสุขภาพ ด้านการพัฒนาระบบบริการสุขภาพสาขายาเสพติด
จาก ศ.เกียรติคุณ นพ.เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ในการประชุมวิชาการยาเสพติดแห่งชาติ
ครั้งที่ 20 ณ ศูนย์การประชุมอิมแพ็คฟอรั่ม เมืองทองธานี
ในโอากาสเดียวกันนี้ นพ.สมชาติ ลีวรรณเจริญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลป่าโมก
รับกิตติกรรมประกาศ มาตราฐานคุณภาพสถานพยาบาลยาเสพติด (HA) จากองคมนตรี เช่นเดียวกัน