รายงานผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เขตสุขภาพที่ 4