ร่างขอบเขตของงาน (TOR) การจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์

พ, 2014-10-22 14:51 -- taweep

จังหวัดอ่างทอง ต้องการจัดซื้อครุภัณฑ์ ๔ รายการ ดังนี้
๑. เครื่องเอกซเรย์ดิจิตอล ฟลูออโรสโคป จํานวน ๑ เครื่อง
๒. เครื่องเอกซเรย์ทั่วไปขนาดไม่น้อยกว่า ๕๐๐ mA แบบแขวนเพดาน จำนวน ๑ เครื่อง
๓. เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดไบเฟสิคพร้อมภาควัดคาร์บอนไดอ๊อกไซด์ จำนวน ๑ เครื่อง
๔ู. กล้องถ่ายภาพจอประสาทตาดิจิตัล จำนวน ๑ เครื่อง

date_time: 
2014-10-22
เอกสาร: