ร่างขอบเขตของงาน (TOR) การจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์

ศ, 2014-12-26 14:00 -- admin_ato

ร่างขอบเขตของงาน (TOR) การจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์
จังหวัดอ่างทอง ได้รับจัดสรรเงินค่าเสื่อม ในระบบหลักประกันสุขภาพ ปี 2557 เป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 10 รายการ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้ายนี้

date_time: 
2014-12-26
เอกสาร: