วันสุขภาพจิตโลก โดยปีนี้มีคำขวัญว่า "No health without mental health"

จ, 2016-10-10 13:17 -- pure
สถานที่: 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง
วัน เดือน ปี ที่จัดกิจกรรม: 
จันทร์, ตุลาคม 10, 2016

ปัญหาด้านสุขภาพจิต จัดเป็นปัญหาสาธารณสุขที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง ที่องค์การอนามัยโลกได้ให้ความสำคัญเสมอมา เพื่อเป็นสื่อกลางให้ผู้เกี่ยวข้องทั่วโลกทั้งรัฐบาลและองค์กรด้านสาธารณสุขในประเทศต่างๆทั่วโลกได้ให้ความสนใจและแก้ไขปัญหา ให้ประชาชนได้สามารถดำเนินชีวิตอย่างมีคุณภาพชีวิตที่ดี องค์การอนามัยโลกจึงขอให้ทั่วโลกได้ตระหนักในปัญหาสุขภาพจิต โดยกำหนดให้ทุกวันที่ 10 ตุลาคม ของทุกปีเป็นวันสุขภาพจิตโลก โดยปีนี้มีคำขวัญว่า "No health without mental health" ในสัปดาห์แรกของเดือนตุลาคม จะมีหลายประเทศที่ให้ความสำคัญและมีความก้าวหน้าในการแก้ปัญหาด้านสุขภาพจิต ดังเช่น สหรัฐอเมริก อังกฤษ ออกเตรเลีย เป็นต้น ผู้เกี่ยวข้องหลายฝ่ายของประเทศนั้นๆ ได้จัดให้เป็นสัปดาห์ของการบริการสุขภาพจิต (Mental Health Care Week) ขึ้น ซึ่งกิจกรรมหนึ่งที่สำคัญและเป็นที่สนใจของผู้คนทั่วโลกในสัปดาห์ดังกล่าวคือ ทุกวันพฤหัสบดีของสัปดาห์จะเป็นวันแห่งการคัดกรองภาวะซึมเศร้า (Depression Screening Day) เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนได้ตระหนักในปัญหาสุขภาพจิต โดยเฉพาะปัญหาโรคซึมเศร้า ซึ่งกำลังคุกคามประชาชนทั่วโลกเป็นอย่างมาก โรคซึมเศร้าเป็นโรคหนึ่งซึ่ง สามารถเกิดขึ้นได้ในช่วงชีวิตของคนเรา เหมือนกับโรคทางกายอื่นๆ เช่น เบาหวาน ความดันโลหิตสูง การเป็นโรคซึมเศร้าไม่ได้หมายความว่า ผู้ที่เป็นนั้นจะเป็นคนอ่อนแอ ล้มเหลว หรือไม่มีความสามารถ แต่เป็นเพียงการเจ็บป่วยอย่างหนึ่ง เกิดได้ทั้งมีสาเหตุเช่นการสูญเสีย การหย่าร้าง ความผิดหวัง และเกิดได้เองโดยไม่มีสาเหตุใดๆ (กรรมพันธุ์) ซึ่งในปัจจุบันโรคนี้สามารถรักษาหายได้ด้วยการใช้ยา การรักษาทางจิตใจ รวมทั้งการออกกำลังกาย หรือทั้งสามอย่างรวมกัน จากรายงาน การศึกษาของธนาคารโลกร่วมกับมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดได้ร่วมกันศึกษาวิจัยและคาดหมายว่า ในปี 2020 โรคซึมเศร้าจะเป็นปัญหาสาธารณสุข (Burden of Disease) ระดับโลกอันดับที่ 2 รองลงมาจากโรคหัวใจหลอดเลือด ปัจจุบันการศึกษาภาระของปัญหาสุขภาพทั้งไทยและของโลก ปัญหานี้อยู่ในอันดับ 4 ซึ่งเป็นเรื่องที่สังคมต้องให้ความสำคัญ เพราะโรคซึมเศร้าเป็นเรื่องที่มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมอย่างมาก เพราะคนที่ป่วยถ้าไม่ดูแลให้ดีจะเป็นเรื้อรัง บางคนกว่าจะรู้ว่าเป็นโรคนี้ ต้องเข้าๆออกๆโรงพยาบาลบ่อย เพราะบางทีอาการของโรคจะแสดงออกทางอาการทางกายหลายอย่าง ถ้าไม่ได้รับการแก้ไข จะไม่สามารถดำเนินชีวิตอย่างคนปกติหรือทำมาหาเลี้ยงชีพตนเอง เป็นภาระต่อญาติ ต่อสังคม สุดท้ายก็นำไปสู่ปัญหาจิตเวชขั้นรุนแรง คือการฆ่าตัวตาย สูญเสียทรัพยากรบุคคลของชาติโดยที่เราสามารถป้องกันและแก้ไขได้ สำหรับทั่วโลก ในวันดังกล่าวจะเป็นโอกาสที่ดีที่จะได้มีการเปิดเผยและแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารวมถึงให้มีการอภิปรายถึงปัญหาการเจ็บป่วยทางจิตเวชและการบริการรักษาพยาบาล ช่องว่างในการเข้าถึงบริการรักษาพยาบาลทางจิตเวช ประสาทวิทยา และยาเสพติดคือประเด็นหลักที่จะต้องรณรงค์ให้ทั่วโลกได้ตระหนักว่าเป็นปัญหาที่จำเป็นต้องได้รับการแก้ไขโดยเฉพาะในประเทศยากจน ที่มา : กรมสุขภาพจิต