สรุผลการนิเทศอำเภอโพธิ์ทอง วันที่ 18 มิถุนายน 2561