การเฝ้าระวังโรคติดต่อ

ประจำสัปดาห์

ประจำเดือน

ประจำปี

ปี 2556

ปี2557

การเฝ้าระวังโรคไม่ติดต่อ

เฝ้าระวังการบาดเจ็บ                    

 เฝ้าระวังโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง             

เฝ้าระวังโรคจากการปรกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม

  • รายงานปี 2556
  • รายงานปี 2557