เอกสารดาวน์โหลด

เอกสารดาวน์โหลด

วัน เดือน ปี ชื่อ เอกสารดาวน์โหลด
25 มี.ค. 2563 ใบส่งตัว COVID-19 สำหรับด่านตรวจ PDF icon ใบส่งตัว COVID-19 สำหรับด่านตรวจ(24มีค63).pdf
23 มี.ค. 2563 เอกสารประกอบการประชุม คกก.โรคติดต่อ PDF icon ระเบียบวาระประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อ ครั.pdf
16 มี.ค. 2563 ประชุมชี้แจงบทบาทและอำนาจหน้าที่ตาม พรบ.โรคติดต่อ พ.ศ. 2558 กรณี โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) File 0กำหนดการ160363.docx, File 1สถานการณ์corona virus 160363.pptx, File 2แนวทางบังคับใช้กฎหมาย.pptx, PDF icon 3แต่งตั้ง จพต ฉ3.PDF, PDF icon 4แต่งตั้ง จพต ฉ 4.PDF, PDF icon 5เครื่องแบบ เครื่องหมาย.PDF, PDF icon 6เอกสารหมายเลข1 ประกาศเเละเเบบฟอร์ม.pdf, PDF icon 7เอกสารหมายเลข 2 ประกาศเเละเเบบฟอร์ม.PDF, File 8.1แนวทางกักกัน-ATG130363.docx, File 8.2ทีมอาสา COVID-19.pptx, File 8.3แบบเฝ้าระวังอาการกลุ่มเสี่ยง COVID-19_อ่างทอง.docx, PDF icon 8แนวทางการ Quarantine_120363_final.pdf, PDF icon 9แนวทางการจัดการด้าน อวล กรมอนาม.pdf, PDF icon 10การจัดระบบ อสม 12-3-63.pdf, PDF icon 11แนวทางการดูแลสุขภาพจิต สำหรับ อ.pdf, PDF icon แนวทางการจัดระบบบริการG33_2.pdf, File เบอร์ปรึกษาCOVID-19.docx
09 มี.ค. 2563 การขึ้นทะเบียนหน่วยบริการเป็นหน่วยบริการปฐมภูมิหรือเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ ปี 2563 Package icon ขึ้นทะเบียนหน่วยบริการปฐมภูมิ 63.zip
25 ก.พ. 2563 ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 2563 Package icon การประเมินผลกาปฏิบัติราชการ 2563-1-1.zip
14 ก.พ. 2563 แบบฟอร์มรายงาน PA ไตรมาส 2 ปี 2563 คลิกที่ชื่อเรื่องเพื่อดาวน์โหลด
11 ก.พ. 2563 ประชุมชี้แจงแนวทางตรวจสอบภายในปี 2563 (วันที่ 3,11 กุมภาพันธ์ 2563) Package icon ประชุม รพ.สต.zip
07 ก.พ. 2563 แนวทางการปฏิบัติในการเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี PDF icon แนวทางปฏิบัติในการเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี.pdf
05 ก.พ. 2563 รายงานผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เขตสุขภาพที่ 4 คลิกที่ชื่อเรื่องเพื่อดาวน์โหลด
03 ก.พ. 2563 ประชุมชี้แจงแนวทางตรวจสอบภายในปี 2563 วันที่ 3 กพ 63 Package icon ประชุมตรวจสอบภายใน 3 กพ 63.zip
29 ม.ค. 2563 แบบสอบทานตรวจสอบภายในปีงบประมาณ 2563 Package icon แบบสอบทานตรวจสอบภายในปีงบประมาณ 2563.zip
29 ม.ค. 2563 รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามนโยบายการพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ (Medical Hub) ประจำปีงบประมาณ 2562 PDF icon รายงานสรุปผลการปฏิบัติราชการของส่วนราช ประจำปี 2562 (ฉบับสมบรูณ์ V5).pdf
20 ม.ค. 2563 คู่มือแนวทางการจัดตั้งหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิตาม พรบ. สุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ.2562 PDF icon คู่มือจัดตั้ง หน่วยบริการและเครือข่ายหน่.pdf
27 ธ.ค. 2562 แจ้งแนวทางการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 PDF icon แนวทางการตรวจราชการฯ.pdf
25 ธ.ค. 2562 เล่มแผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2563 PDF icon เล่มรายละเอียด_แผนการตรวจราชการ ปีงบประมาณ 2563.pdf
24 ธ.ค. 2562 พระราชบัญญัติ ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ PDF icon พรบ.ส่งเสริมรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม2561ฉ.2.PDF
24 ธ.ค. 2562 ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม PDF icon ประกาศกระทรวงทรัพยากรEIA040162.pdf
23 ธ.ค. 2562 เล่มคำรับรองปฏิบัติราชการ (Performance Agreement : PA) ของผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข PDF icon คำรับรองการปฏิบัติราชการ (Performance Agreement PA) ของผู้.pdf
20 ธ.ค. 2562 แนวทางกาปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขในพื้นที่ระหว่างองค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่น (อบต./เทศบาล) และกระทรวงสาธารณสุข (รพ.สต.) <<ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่>> คลิกที่ชื่อเรื่องเพื่อดาวน์โหลด
20 ธ.ค. 2562 แบบรายงานผลการดำเนินงานตามคำรับรองฯ (PA) และรูปเล่มรายละเอียดตัวชี้วัดประเด็นคำรับรองปฏิบัติราชการ (PA) ปีงบประมาณ 2563 File แบบฟอร์ม PA ให้จังหวัดกรอก ปี 63 (ไตรมาส 1).xlsx, PDF icon รูปเล่มรายละเอียดตัวชี้วัดประเด็นคำรับรองปฏิบัติราชการ ( PA) เขต 4 ปี 2563.pdf, PDF icon คำรับรองการปฏิบัติราชการ (Performance Agreement PA) ของผู้.pdf

หน้า