เอกสารดาวน์โหลด

เอกสารดาวน์โหลด

วัน เดือน ปี ชื่อ เอกสารดาวน์โหลด
12 พ.ย. 2562 รายละเอียดตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์ 20 ปี ประจำปีงบประมาณ 2563 Package icon KPI Template 63.zip
08 พ.ย. 2562 คำชี้แจงการเขียนโครงร่างขอจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ PDF icon ขั้นตอนและคำชี้แจงการเขียนโครงร่างขอจริ.pdf
08 พ.ย. 2562 แบบฟอร์มจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ PDF icon แบบฟอร์มจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ จ.อ่างทอ.pdf
12 ก.ย. 2562 เอกสารการประชุมผู้รับผิดชอบงานสารบรรณ หรือเทคโลโลยีฯ ของกลุ่มงาน Package icon เอกสารประชุมโปรแกรม กวป.zip
26 ส.ค. 2562 PA _ ไตรมาส 4 ปี 2562 File PA _ ไตรมาส 4 ปี 2562.xlsx
23 ส.ค. 2562 เอกสารการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนสุขภาพ วันที่ 24-25 ส.ค. 2562 PDF icon ดาวน์โหลดเอกสาร.pdf
22 ก.ค. 2562 แบบฟอร์มและราคาครุภัณฑื สิ่งก่อสร้างการจัดทำงบลงทุนปี 64 Package icon แบบฟอร์มและราคาครุภัณฑื สิ่งก่อสร้างการจัดทำงบลงทุนปี 64.zip
10 ก.ค. 2562 เอกสารประกอบการประชุม ผอ.รพ.สต ครั้งที่ 3 วันที่ 9 ก.ค. 62 HTML icon รพสต.html
26 มิ.ย. 2562 สรุปผลการนิเทศงาน คปสอ รอบ 2 ปีงบประมาณ 2562 Package icon สรุปผลการนิเทศงาน คปสอ รอบ 2 ปีงบประมาณ 2562.zip
20 มิ.ย. 2562 แผนการเบิกจ่ายงบประมาณ (กลุ่มงานใน สสจ. ) Office spreadsheet icon แบบฟอร์ม รายงานแผนการเบิกงบประมาณ กค สค กย (กลุุ่มงาน).xls
20 มิ.ย. 2562 แผนการเบิกจ่ายงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2562(สาธารณสุขอำเภอ รพ. ) Office spreadsheet icon แบบฟอร์ม รายงานแผนการเบิกงบประมาณ กค สค กย ( สสอ. และ รพ.).xls
19 มิ.ย. 2562 ประมาณการรายจ่ายขั้นต่ำที่จำเป็็นของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ Office spreadsheet icon แบบฟอร์มขั้นต่ำ สสอ..xls
11 มิ.ย. 2562 แผนรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ PDF icon new5_1 It contingency plan2.pdf
10 มิ.ย. 2562 สรุปผลการตรวจราชการ รอบ 1 ปี 2562 PDF icon สรุปผลการตรวจราชการ รอบ 1 ปี 2562.pdf
10 มิ.ย. 2562 แบบรายงาน PA ไตรมาส 3 ปี 2562 File แบบรายงาน PA ไตรมาส 3 ปี 2562.xlsx
10 มิ.ย. 2562 กำหนดตรวจราชการ รอบ2 ปี62 คลิกที่ชื่อเรื่องเพื่อดาวน์โหลด
06 มิ.ย. 2562 รายละเอียดการจัดทำคำของบลงทุนค่าบริการทางการแพทย์ (งบค่าเสื่อม) ปี 63 ล่าสุด Package icon ค่าบริการทางการแพทย์ (งบค่าเสื่อม) ปี 63 ล่าสุด.zip
06 มิ.ย. 2562 บัญชีราคาสำนักงบประมาณ สิ่งก่อสร้าง ธันวาคม 61 ล่าสุด PDF icon บัญชีสำนักงบประมาณ สิ่งก่อสร้าง เดือน ธันวาคม 61 ล่าสุด.pdf
06 มิ.ย. 2562 บัญชีราคาสำนักงบประมาณ รายการครุภัณฑ์ ธค 61 PDF icon ราคา สำนักงบประมาณรายการครุภัณฑ์ ธค 61.pdf
29 พ.ค. 2562 รายละเอียดการจัดทำคำขอ งบค่าเสื่อม ปี 63 Package icon รายละเอียดการจัดทำคำขอ งบค่าเสื่อม ปี 63.zip

หน้า