เอกสารดาวน์โหลด

เอกสารดาวน์โหลด

วัน เดือน ปี ชื่อ เอกสารดาวน์โหลด
15 ต.ค. 2558 เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (7 ตุลาคม 2558 โรงแรมเซนทราศูนย์ราชการฯ กทม.) File 151058-1 .rar
15 ต.ค. 2558 เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (7 ตุลาคม 2558 โรงแรมเซนทราศูนย์ราชการฯ กทม.) File 151058-1 .rar
15 ต.ค. 2558 คู่มือแนวทางการเฝ้าระวังความปลอดภัยของโลหิต PDF icon คู่มือแนวทางการเฝ้าระวังความปลอดภัยของโลหิต.pdf
15 ต.ค. 2558 คู่มือแนวทางการเฝ้าระวังความปลอดภัยของโลหิต PDF icon คู่มือแนวทางการเฝ้าระวังความปลอดภัยของโลหิต.pdf
14 ต.ค. 2558 เอกสารแผนแม่บท 6 แผนงาน นำเสนอ กวป 14 ต.ค. 58 Package icon เอกสารแผนแม่บท 6 แผนงาน นำเสนอ กวป 14 ต.ค. 58.zip
15 ก.ย. 2558 แบบรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานการกำกับดูแลองค์การที่ดี ประจำปี ๒๕๕๘ File 3.แบบรายงานผลโครงการตามการจัดทำนโยบายการกำกั.docx
31 ส.ค. 2558 นโยบายและแนวทางการดำเนินงานของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ศาสตราจารย์คลินิก เกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร PDF icon นโยบายและแนวทางการดำเนินงานของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข.pdf
29 ก.ค. 2558 แนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ PDF icon แนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์.pdf
28 ก.ค. 2558 ประชากรตามทะเบียนบ้าน Package icon ประชากรตามทะเบียนบ้าน.zip
28 ก.ค. 2558 ประชากร UC ปี 2558 แยกรายหน่วยบริการ Office spreadsheet icon นับปชกตามรพ มิย 58.xls
20 ก.ค. 2558 แนวทางตรวจประเมินขึ้นทะเบียน Package icon แนวทางตรวจประเมินขึ้นทะเบียน.zip
30 มิ.ย. 2558 จดหมายติดตามพัฒนาการ DAIM Package icon จดหมายDAIM.zip
29 มิ.ย. 2558 การเยี่ยมบ้านFCT (HOME WARD) File 290658.rar
03 มิ.ย. 2558 เล่มคู่มือสมรรถนะของบุคคลากรสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง (ฉบับบปรับปรุง) File เล่มคู่มือสมรรถนะ 28 พ.ค. 58 (ฉบับปรับปรุง).rar
28 พ.ค. 2558 คู่มือการประเมินสมรรถนะของบุคลากรสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง Package icon เล่มคู่มือสมรรถนะจังหวัดอ่างทอง.zip
21 พ.ค. 2558 เพลงค่านิยมร่วมองค์กรสู่ความเป็นหนึ่ง File เพลงค่านิยมร่วมองค์กรสู่ความเป็นหนึ่ง.rar
14 พ.ค. 2558 แบบก.พ.ส่วนที่เพิ่มเติมข้าราชการ สสจ.อท Microsoft Office document icon แบบก.พ.ส่วนที่เพิ่มเติมข้าราชการ สสจ.อท.doc
08 พ.ค. 2558 เอกสารประชุมทีมตำบลจัดการฯ 7 พค.58 File 080558.rar
22 เม.ย. 2558 หลักเกณฑ์การชดใช้ค่าสินไหมทดแทน กรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำระเมิดต่อบุคคลภายนอก PDF icon 220458-2.pdf
22 เม.ย. 2558 คู่มือการถ่ายทอดตัวชี้วัด เจ้าหน้าที่ รพ สต ปี 2558 รอบที่ 2 Package icon 220458-1.zip

หน้า