เอกสารดาวน์โหลด

เอกสารดาวน์โหลด

วัน เดือน ปี ชื่อ เอกสารดาวน์โหลด
29 มี.ค. 2562 เอกสารประกอบการอบรมการประเมินITA วันที่ 5 เม.ย. 62 PDF icon นำเสนอ ITA 62.pdf
27 มี.ค. 2562 แบบฟอร์มจัดทำแผนคำของบลงทุน สิ่่งก่อสร้าง ปี 2564 - 2568 และแนวทางและราคาครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง Package icon จัดทำแผนคำของบลงทุน.zip
26 ก.พ. 2562 สรุปผลการนิเทศงาน ข้อสั่งการ รอบ 1_สสจ. 200262 File สรุปผลการนิเทศงาน ข้อสั่งการ รอบ 1_สสจ. 200262.docx
26 ก.พ. 2562 รายงานผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการฯ (PA) ไตรมาส 2 ปีงบ62 File PA ไตรมาส 2 ปี 2562.xlsx
21 ก.พ. 2562 ข้อมูลพื้นฐาน สถานบริการ อ่างทอง Package icon ข้อมูลพื้นฐาน สถานบริการ อ่างทอง.zip
20 ก.พ. 2562 เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารทางราชการ PDF icon สิ่งที่ส่งมาด้วย.มท0201.2.ว0674.pdf
11 ก.พ. 2562 แบบสอบทานตรวจสอบภายใน ปี 2562 Package icon แบบสอบทานตรวจสอบภายใน ปี 2562.zip
07 ก.พ. 2562 สรุปผลการตรวจราช ครั้งที่ 1 ปี 2562 Package icon สรุปผลการตรวจราชการครั้งที่ 1 ปี 2562.zip
15 ม.ค. 2562 แนวทางการตรวจราชการ คปสอ. PCC และ รพ.สต. Package icon PCC.zip
15 ม.ค. 2562 ประกาศแนวทางการเผยแพร่และแบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน File แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน.docx, PDF icon ประกาศแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่าสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน.pdf
13 ม.ค. 2562 ผลการนิเทศ คปสอ. ครั้งที่ 1/2562 Plain text icon LinkDownload.txt
20 ธ.ค. 2561 เอกสารประกอบการตรวจราชการ รอบ 1 ปีงบ 2562 Package icon เอกสารประกอบการตรวจราชการ รอบ 1 ปีงบ 2562.zip
03 ธ.ค. 2561 กรอบนิเทศ คปสอ.รอบ 1ปี 62 แก้ไข 3 ธค. 61 Package icon กรอบนิเทศ คปสอ.รอบ 1ปี 62 แก้ไข 3.12.61.zip
30 พ.ย. 2561 กรอบนิเทศ คปสอ รอบ 1 ปีงบประมาณ 2562 Package icon กรอบนิเทศ คปสอ รอบ 1 ปี62.zip
30 พ.ย. 2561 แบบฟอร์มแจ้งข้อมูลการับเงินโอนผ่านระบบ KTB Corporate Online PDF icon 20181130_024348.pdf
28 พ.ย. 2561 แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ สสจ.อ่างทอง ปี 2562 Package icon แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ สสจ.อ่างทอง ปี 2562.zip
16 พ.ย. 2561 เอกสารขอรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขสำหรับหน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพ Package icon ขอรับค่าใช้จ่าย สปสช.zip
16 พ.ย. 2561 ตัวชี้วัดประเมินผลการปฏิบัติราชการของ ผอ.รพ. รอบที่ 1 ปี 2562 Package icon ตัวชี้วัดประเมินผลการปฏิบัติราชการของ ผอ.รพ. รอบที่ 1 ปี 2562.zip
14 พ.ย. 2561 แบบกรอบประเด็นการนิเทศงาน รอบที่ 1 ปี 2562 File แบบกรอบประเด็นการนิเทศงาน รอบที่ 1 ปี 2562.docx
13 พ.ย. 2561 เอกสารประกอบการประชุมชี้แจง การดำเนินงานด้านสาธารณสุขและติดตามผลการดำเนินงานระดับตำบล ปีงบ2562(ครั้งที่1) HTML icon File download.html

หน้า