เอกสารดาวน์โหลด

เอกสารดาวน์โหลด

วัน เดือน ปี ชื่อ เอกสารดาวน์โหลด
22 พ.ค. 2562 พระราชบัญญัติการร่วมทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562 PDF icon พระราชบัญญัติการร่วมทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562.PDF
15 พ.ค. 2562 เครื่องมือและโปรแกรมการประเมิน HLและHB หมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในกลุ่มวัยทำงาน ปี 2562 Package icon เครื่องมือและโปรแกรมHL-HBอสม.วัยทำงาน62.zip
15 พ.ค. 2562 เครื่องมือและโปรแกรมการประเมิน HLและHBโรงเรียนสุขบัญญัติในกลุ่มวัยเรียนปี 2562 Package icon เครื่องมือและโปรแกรมHL-HBรร.สุขบัญญัติ62.zip
10 พ.ค. 2562 เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารทางราชการ พ.ศ.2540 PDF icon m.pdf
26 เม.ย. 2562 ตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ผอ.รพ. รอบที่ 2 ปี 2562 Package icon ตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ผอ.รพ. รอบที่ 2 ปี 2562.zip
26 เม.ย. 2562 ตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการ สสอ. รอบที่ 2 ปี 2562 Package icon ตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการ สสอ. รอบที่ 2 ปี 2562.zip
01 เม.ย. 2562 KPI_2562_edit_V2 รายละเอียดตัวชี้วัด กระทรวงสาธารณสุข PDF icon KPI_2562_edit_V2 รายละเอียดตัวชี้วัด กระทรวงสาธารณสุข.pdf
29 มี.ค. 2562 เอกสารประกอบการอบรมการประเมินITA วันที่ 5 เม.ย. 62 PDF icon นำเสนอ ITA 62.pdf
27 มี.ค. 2562 แบบฟอร์มจัดทำแผนคำของบลงทุน สิ่่งก่อสร้าง ปี 2564 - 2568 และแนวทางและราคาครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง Package icon จัดทำแผนคำของบลงทุน.zip
26 ก.พ. 2562 สรุปผลการนิเทศงาน ข้อสั่งการ รอบ 1_สสจ. 200262 File สรุปผลการนิเทศงาน ข้อสั่งการ รอบ 1_สสจ. 200262.docx
26 ก.พ. 2562 รายงานผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการฯ (PA) ไตรมาส 2 ปีงบ62 File PA ไตรมาส 2 ปี 2562.xlsx
21 ก.พ. 2562 ข้อมูลพื้นฐาน สถานบริการ อ่างทอง Package icon ข้อมูลพื้นฐาน สถานบริการ อ่างทอง.zip
20 ก.พ. 2562 เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารทางราชการ PDF icon สิ่งที่ส่งมาด้วย.มท0201.2.ว0674.pdf
11 ก.พ. 2562 แบบสอบทานตรวจสอบภายใน ปี 2562 Package icon แบบสอบทานตรวจสอบภายใน ปี 2562.zip
07 ก.พ. 2562 สรุปผลการตรวจราช ครั้งที่ 1 ปี 2562 Package icon สรุปผลการตรวจราชการครั้งที่ 1 ปี 2562.zip
15 ม.ค. 2562 แนวทางการตรวจราชการ คปสอ. PCC และ รพ.สต. Package icon PCC.zip
15 ม.ค. 2562 ประกาศแนวทางการเผยแพร่และแบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน File แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน.docx, PDF icon ประกาศแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่าสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน.pdf
13 ม.ค. 2562 ผลการนิเทศ คปสอ. ครั้งที่ 1/2562 Plain text icon LinkDownload.txt
20 ธ.ค. 2561 เอกสารประกอบการตรวจราชการ รอบ 1 ปีงบ 2562 Package icon เอกสารประกอบการตรวจราชการ รอบ 1 ปีงบ 2562.zip
03 ธ.ค. 2561 กรอบนิเทศ คปสอ.รอบ 1ปี 62 แก้ไข 3 ธค. 61 Package icon กรอบนิเทศ คปสอ.รอบ 1ปี 62 แก้ไข 3.12.61.zip

หน้า