เอกสารดาวน์โหลด

เอกสารดาวน์โหลด

วัน เดือน ปี ชื่อ เอกสารดาวน์โหลด
10 มิ.ย. 2562 กำหนดตรวจราชการ รอบ2 ปี62 คลิกที่ชื่อเรื่องเพื่อดาวน์โหลด
06 มิ.ย. 2562 รายละเอียดการจัดทำคำของบลงทุนค่าบริการทางการแพทย์ (งบค่าเสื่อม) ปี 63 ล่าสุด Package icon ค่าบริการทางการแพทย์ (งบค่าเสื่อม) ปี 63 ล่าสุด.zip
06 มิ.ย. 2562 บัญชีราคาสำนักงบประมาณ สิ่งก่อสร้าง ธันวาคม 61 ล่าสุด PDF icon บัญชีสำนักงบประมาณ สิ่งก่อสร้าง เดือน ธันวาคม 61 ล่าสุด.pdf
06 มิ.ย. 2562 บัญชีราคาสำนักงบประมาณ รายการครุภัณฑ์ ธค 61 PDF icon ราคา สำนักงบประมาณรายการครุภัณฑ์ ธค 61.pdf
29 พ.ค. 2562 รายละเอียดการจัดทำคำขอ งบค่าเสื่อม ปี 63 Package icon รายละเอียดการจัดทำคำขอ งบค่าเสื่อม ปี 63.zip
22 พ.ค. 2562 พระราชบัญญัติการร่วมทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562 PDF icon พระราชบัญญัติการร่วมทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562.PDF
15 พ.ค. 2562 เครื่องมือและโปรแกรมการประเมิน HLและHB หมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในกลุ่มวัยทำงาน ปี 2562 Package icon เครื่องมือและโปรแกรมHL-HBอสม.วัยทำงาน62.zip
15 พ.ค. 2562 เครื่องมือและโปรแกรมการประเมิน HLและHBโรงเรียนสุขบัญญัติในกลุ่มวัยเรียนปี 2562 Package icon เครื่องมือและโปรแกรมHL-HBรร.สุขบัญญัติ62.zip
10 พ.ค. 2562 เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารทางราชการ พ.ศ.2540 PDF icon m.pdf
26 เม.ย. 2562 ตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ผอ.รพ. รอบที่ 2 ปี 2562 Package icon ตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ผอ.รพ. รอบที่ 2 ปี 2562.zip
26 เม.ย. 2562 ตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการ สสอ. รอบที่ 2 ปี 2562 Package icon ตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการ สสอ. รอบที่ 2 ปี 2562.zip
01 เม.ย. 2562 KPI_2562_edit_V2 รายละเอียดตัวชี้วัด กระทรวงสาธารณสุข PDF icon KPI_2562_edit_V2 รายละเอียดตัวชี้วัด กระทรวงสาธารณสุข.pdf
29 มี.ค. 2562 เอกสารประกอบการอบรมการประเมินITA วันที่ 5 เม.ย. 62 PDF icon นำเสนอ ITA 62.pdf
27 มี.ค. 2562 แบบฟอร์มจัดทำแผนคำของบลงทุน สิ่่งก่อสร้าง ปี 2564 - 2568 และแนวทางและราคาครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง Package icon จัดทำแผนคำของบลงทุน.zip
26 ก.พ. 2562 สรุปผลการนิเทศงาน ข้อสั่งการ รอบ 1_สสจ. 200262 File สรุปผลการนิเทศงาน ข้อสั่งการ รอบ 1_สสจ. 200262.docx
26 ก.พ. 2562 รายงานผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการฯ (PA) ไตรมาส 2 ปีงบ62 File PA ไตรมาส 2 ปี 2562.xlsx
21 ก.พ. 2562 ข้อมูลพื้นฐาน สถานบริการ อ่างทอง Package icon ข้อมูลพื้นฐาน สถานบริการ อ่างทอง.zip
20 ก.พ. 2562 เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารทางราชการ PDF icon สิ่งที่ส่งมาด้วย.มท0201.2.ว0674.pdf
11 ก.พ. 2562 แบบสอบทานตรวจสอบภายใน ปี 2562 Package icon แบบสอบทานตรวจสอบภายใน ปี 2562.zip
07 ก.พ. 2562 สรุปผลการตรวจราช ครั้งที่ 1 ปี 2562 Package icon สรุปผลการตรวจราชการครั้งที่ 1 ปี 2562.zip

หน้า