โครงการรณรงค์การคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอ็กซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ ณ อบจ.อ่างทอง

อ, 2016-11-29 13:54 -- pure
สถานที่: 
องการบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง
วัน เดือน ปี ที่จัดกิจกรรม: 
อังคาร, พฤศจิกายน 29, 2016

มูลนิธิกาญจนบารมีร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขได้จัดทำโครงการรณรงค์คัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอ็กเรย์เต้านมเคลื่อยที่ (Mammogram) เฉลิมพระเกียรติพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมงกุฎราชกุมาร ในวโรกาสที่เจริญพระชนมายุครบ 5 รอบ ซึ่งได้ออกหน่วยให้บริการทั่วประเทศ โดยจังหวัดอ่างทองได้รับมอบหมายให้ดำเนินการ ในวันที่ 29 - 30 พฤศจิกายน 2559

 

 

 

 

รูปเพิ่มเติม