Big Clean week จิตอาสาสู้โคโรน่าไวรัส

ศ, 2020-02-14 12:27 -- kongkrit
วัน เดือน ปี ที่จัดกิจกรรม: 
พฤหัสบดี, กุมภาพันธ์ 13, 2020

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563
นายแพทย์ศรีศักดิ์ ตั้งจิตธรรม นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง
เป็นประธานการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม Big Clean week จิตอาสาสู้โคโรน่าไวรัส
โดยร่วมกับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง ทำความสะอาดสถานที่ทำงาน
และจุดเสี่ยงแพร่เชื้อต่างๆ เพื่อแสดงถึงวิธีป้องกันการติดเชื้อไวรัส เป็นตัวอย่างแก่หน่วยงานอื่นๆ และประชาชน